Astma, inhalationssteroid, långverkande beta-2-stimulerare, otillräcklig effekt, vuxna

 • Tillstånd: Astma, inhalationssteroid, långverkande beta-2-stimulerare, otillräcklig effekt, vuxna
 • Åtgärd: Tillägg av leukotrienhämmare

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden leder till mindre astmasymtom och ökad livskvalitet. Dessutom är kostnaden per effekt är låg.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Astma är en sjukdom där luftrören är inflammerade och lättirriterade. När luftrören irriteras drar den glatta muskulaturen runt luftrören ihop sig vilket leder till trånga luftrör och andnöd. Andnöden kommer ofta attackvis och däremellan är lungfunktionen helt normal. Astma kan delas in i icke-allergisk och allergisk men blandformer är vanliga. Kombinationsbehandling med inflammationshämmande inhalationssteroid och långverkande luftrörsvidgande medicin ger oftast god astmakontroll. Ibland är dock astman trots denna behandling inte under kontroll och man kan då prova att lägga till ytterligare en antiinflammatorisk medicin som hämmar effekten av leukotriener (leukotrienhämmare).

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma med otillräcklig effekt av kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare) ger tilläggsbehandling med leukotrienhämmare jämfört med enbart kombinationsbehandling

 • en ökad livskvalitet hos astmapatienter med rinit (begränsat vetenskapligt underlag)
 • minskade astmasymtom (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en förbättrad lungfunktion (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Resultatet är kliniskt relevant eftersom det tyder på att tilläggsbehandling med leukotrienhämmare kan minska astmasymtom hos patienter som redan står på inhalationssteroid och långverkande luftrörsvidgande medicin (beta-2-stimulerare). Skillnaden i behandlingseffekt mellan astmapatienter med och utan samtidig rinit är dock inte helt klar.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas vetenskapligt underlag om biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av leukotrienhämmare som tillägg till kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare har utvärderats i 2 randomiserade kontrollerade studier (RCT) och 3 observationsstudier. 4 av studierna har inkluderat enbart vuxna [1-4] medan 1 studie har inkluderat både vuxna och barn [5]. Slutsatserna baseras på 153 personer för effekt på livskvalitet, 6 250 personer för effekt på symtom och 448 personer för effekt på lungfunktion. Interventionsgrupperna behandlades med inhalationssteroid i kombination med långverkande beta-2-stimulerare med tillägg av leukotrienhämmare medan kontrollgrupperna fick kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare.

Saknas någon information i studierna?

Förekomst av samtidig rinit anges inte i alla studier. Subgruppsanalys av patienter med rinit är bara gjord i en av studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid otillräcklig effekt av kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare innebär tillägg av leukotrienhämmare en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med enbart kombinationsbehandling (skattning).

Referenser

 1. Dupont, L, Potvin, E, Korn, D, Lachman, A, Dramaix, M, Gusman, J, et al. Improving asthma control in patients suboptimally controlled on inhaled steroids and long-acting beta2-agonists: addition of montelukast in an open-label pilot study. Curr Med Res Opin. 2005; 21(6):863-9.
 2. Keith, PK, Koch, C, Djandji, M, Bouchard, J, Psaradellis, E, Sampalis, JS, et al. Montelukast as add-on therapy with inhaled corticosteroids alone or inhaled corticosteroids and long-acting beta-2-agonists in the management of patients diagnosed with asthma and concurrent allergic rhinitis (the RADAR trial). Can Respir J. 2009; 16 Suppl A:17A-31A.
 3. Patel, YA, Patel, P, Bavadia, H, Dave, J, Tripathi, CB. A randomized, open labeled, comparative study to assess the efficacy and safety of controller medications as add on to inhaled corticosteroid and long-acting beta2 agonist in the treatment of moderate-to-severe persistent asthma. J Postgrad Med. 2010; 56(4):270-4.
 4. Snowise, NG, Clements, D, Ho, SY, Follows, RM. Addition of a 5-lipoxygenase-activating protein inhibitor to an inhaled corticosteroid (ICS) or an ICS/long-acting beta-2-agonist combination in subjects with asthma. Curr Med Res Opin. 2013; 29(12):1663-74.
 5. Korn, D, Van den Brande, P, Potvin, E, Dramaix, M, Herbots, E, Peche, R. Efficacy of add-on montelukast in patients with non-controlled asthma: a Belgian open-label study. Curr Med Res Opin. 2009; 25(2):489-97.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma