Astma, icke-eosinofil, standardbehandling, otillräcklig effekt, vuxna

 • Tillstånd: Astma, icke-eosinofil, standardbehandling, otillräcklig effekt, vuxna
 • Åtgärd: Långtidsbehandling med makrolidantibiotika

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden har effekt på livskvalitet och exacerbationer till en låg till måttlig kostnad per effekt.

Kommentar: Biverkningarna är begränsade i förhållande till svårighetsgrad. Viss restriktivitet på grund av resistensutveckling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Svår astma och försämringsskov (exacerbationer) är förenade med signifikant sjuklighet, handikapp och sjukvårdskostnader. Dessutom ökar svår astma risken för luftvägsinfektioner och lunginflammation vilka kräver antibiotikabehandling. Sedan många år har man i laboratorieförsök och kliniska studier sett gynnsamma effekter av långtidsbehandling med makrolidantibiotika vad gäller inflammation och exacerbationer, i synnerhet vid bronchiolitis obliterans, cystisk fibros och kronisk obstruktiv lungsjukdom. Avsikten här var att undersöka det vetenskapliga underlaget för långtidsbehandling med makrolider vid astma.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid svår astma ger långtidsbehandling med makrolidantibiotika jämfört med placebo

 • färre exacerbationer och nedre luftvägsinfektioner hos patienter med svår, icke-eosinofil astma (begränsat vetenskapligt underlag)
 • förbättrad livskvalitet och symtomkontroll (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen förbättrad lungfunktion mätt som FEV1 före och efter bronkdilatation, däremot en viss ökning av PEF (begränsat vetenskapligt underlag)
 • minskad bronkiell hyperreaktivitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • biverkningar i form av illamående (starkt vetenskapligt underlag).

Effekten vad gäller exacerbationer är kliniskt relevant och ses endast hos en undergrupp av patienter med svår icke-eosinofil (icke-allergisk) astma. Effekterna avseende livskvalitet och upplevda symtom är statistiskt signifikant men med tveksam klinisk relevans.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I studierna refererade ovan var det en signifikant ökad förekomst av illamående i den makrolidbehandlade gruppen jämfört med placebo [1]. Risk för hörselskada, kardiovaskulära biverkningar och bakteriell antibiotikaresistens har tidigare observerats vid behandling med makrolidantibiotika.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 1 systematisk översikt och 1 randomiserad kontrollerad studie [1, 2]. Slutsatserna baseras på 109 personer avseende effekt på incidensen av exacerbationer/nedre luftvägsinfektioner (i subgruppsanalysen av individer med icke-eosinofil astma ingick 56 personer), 800 personer för lungfunktion, 824 personer för livskvalitet, 403 personer för biverkningar och 131 personer för bronkiell hyperreaktivitet. I studierna fick behandlingsgrupperna makrolidantibiotika (clarithromycin, azithromycin, roxithromycin, troleandomycin) i 3–26 veckor medan kontrollgrupperna fick placebo. En senare studie antyder att exacerbationsprofylax med makrolider kan ha sämre effekt hos rökare med icke-eosinofil astma, men fler studier på området behövs [3].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Låg kostnad per behandling och evidens för positiv klinisk effekt indikerar låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo (skattning). Långtidsbehandling med makrolidantibiotika är dominant hos individer med icke-eosinofil astma.

Referenser

 1. Reiter, J, Demirel, N, Mendy, A, Gasana, J, Vieira, ER, Colin, AA, et al. Macrolides for the long-term management of asthma--a meta-analysis of randomized clinical trials. Allergy. 2013; 68(8):1040-9.
 2. Brusselle, GG, Vanderstichele, C, Jordens, P, Deman, R, Slabbynck, H, Ringoet, V, et al. Azithromycin for prevention of exacerbations in severe asthma (AZISAST): a multicentre randomised double-blind placebo-controlled trial. Thorax. 2013; 68(4):322-9.
 3. Cameron, EJ, Chaudhuri, R, Mair, F, McSharry, C, Greenlaw, N, Weir, CJ, et al. Randomised controlled trial of azithromycin in smokers with asthma. Eur Respir J. 2013; 42(5):1412-5.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma