Astma, episodisk, barn 6 månader–5 år

 • Tillstånd: Astma, episodisk, barn 6 månader–5 år
 • Åtgärd: Behandling med leukotrienhämmare

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden ger symtomlindring och kan ha effekt på exacerbationer vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad. Åtgärden innebär en låg kostnad per effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Episodisk astma hos förskolebarn utlöses oftast av förkylningar (infektionsutlöst astma). Astmaattackerna behandlas med inhalationer av beta-2-stimulerare med tillägg av inhalationssteroider eller leukotrienhämmare. För primärvården är det ofta svårt att lära föräldrarna hur barnet ska inhalera i hemmet. Dessutom svarar många barn inte på behandling med inhalationssteroider vid den akuta attacken.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid episodisk astma hos förskolebarn ger regelbunden behandling med leukotrienhämmare jämfört med placebo

 • en minskning av antal exacerbationer (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en minskning av antal tilläggsbehandlingar med inhalationssteroider (begränsat vetenskapligt underlag).

Vid episodisk astma hos förskolebarn ger periodisk behandling med leukotrienhämmare jämfört med placebo

 • en symtomlindring med signifikant bättre symtomskattningar, men ingen skillnad i antal symtomfria dagar (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskning av frånvaro från förskola/skola med 37 procent (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen säkerställd minskning av akuta läkarbesök på grund av astma (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen säkerställd skillnad i antal tilläggsbehandlingar med orala steroider (begränsat vetenskapligt underlag).

Kommentar: I underlaget har leukotrienhämmare som behandling vid episodisk astma hos förskolebarn utvärderats. Behandlingen har jämförts mot placebo och inte med inhalationssteroidbehandling.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I underlaget förekommer en begränsad redovisning av vilka biverkningar som förekommit och hur datainsamlingen avseende biverkningar utförts. Inga signifikanta skillnader i biverkningar mellan montelukast (leukotrienhämmare) och placebo i någon studie.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av leukotrienhämmare har analyserat i 5 randomiserade kontrollerade studier [1-5]. Slutsatserna baseras på 549 personer för exacerbationer, 1 560 personer för akuta läkarbesök, 549 personer för tilläggsbehandling med inhalationssteroider, 2 347 personer för tilläggsbehandling med orala steroider 351 personer för symtomfria dagar och 440 personer för symtom, 202 personer för frånvarodagar från förskola eller skola och 989 personer för biverkningar.

Interventionsgrupperna fick leukotrienhämmare regelbundet eller i perioder vid luftvägsinfektioner som tillägg till inhalation av beta-2-stimulerare. Kontrollgrupperna fick placebo som tillägg till inhalation av beta-2-stimulerare.

Saknas någon information i studierna?

Viss information angående biverkningar saknas i studierna, se ovan.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Bisgaard, H, Zielen, S, Garcia-Garcia, ML, Johnston, SL, Gilles, L, Menten, J, et al. Montelukast reduces asthma exacerbations in 2- to 5-year-old children with intermittent asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 171(4):315-22.
 2. Bacharier, LB, Phillips, BR, Zeiger, RS, Szefler, SJ, Martinez, FD, Lemanske, RF, et al. Episodic use of an inhaled corticosteroid or leukotriene receptor antagonist in preschool children with moderate-to-severe intermittent wheezing. The Journal of allergy and clinical immunology; 2008. p. 1127-35.e8.
 3. Robertson, CF, Price, D, Henry, R, Mellis, C, Glasgow, N, Fitzgerald, D, et al. Short-course montelukast for intermittent asthma in children: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2007; 175(4):323-9.
 4. Pelkonen, AS, Malmstrom, K, Sarna, S, Kajosaari, M, Klemola, T, Malmberg, LP, et al. The effect of montelukast on respiratory symptoms and lung function in wheezy infants. Eur Respir J. 2013; 41(3):664-70.
 5. Nwokoro, C, Pandya, H, Turner, S, Eldridge, S, Griffiths, CJ, Vulliamy, T, et al. Intermittent montelukast in children aged 10 months to 5 years with wheeze (WAIT trial): A multicentre, randomised, placebo-controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine; 2014. p. 796-803.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma