Astma, episodisk, barn 2–5 år

 • Tillstånd: Astma, episodisk, barn 2–5 år
 • Åtgärd: Inhalationssteroid i samband med astmaepisoden

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en symtomlindrande effekt vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad. Åtgärden innebär en låg kostnad per effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och ungdomar. Sjukdomen kan debutera under hela livet, men den högsta incidensen ses under de första åren. Förskolebarn med episodisk astma får sina symtom i samband med luftvägsinfektioner men är utan symtom mellan infektionerna. När barnen blir infekterade och får astmasymtom kan behandling med inhalationssteroider bli aktuellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos förskolebarn med episodisk astma ger behandling med inhalationssteroider i samband med astmaepisoden jämfört med placebo

 • lindrigare symtom, men ingen skillnad i antal symtomfria dagar (begränsat vetenskapligt underlag)
 • större preferens hos föräldrar med högre skattning av livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen minskad risk för besök på akutmottagning eller sjukhusinläggning (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen säkerställd minskning av vid-behovsbehandling med orala steroider (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av inhalationssteroidbehandling vid episodisk astma hos förskolebarn har utvärderats i 1 systematisk översikt och 3 randomiserade kontrollerade studier [1-4]. Slutsatserna baseras på 419 personer för besök på akutmottagning, 545 personer för sjukhusinläggningar och 545 personer för vid-behovsmedicinering och 701 personer för symtom.

Interventionsgrupperna som bestod av förskolebarn med lindrig till svår episodisk astma behandlades med inhalationssteroider och kontrollgruppen med placebo.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. McKean, M, Ducharme, F. Inhaled steroids for episodic viral wheeze of childhood. Cochrane Database Syst Rev. 2000; (2):CD001107.
 2. Bisgaard, H, Hermansen, MN, Loland, L, Halkjaer, LB, Buchvald, F. Intermittent inhaled corticosteroids in infants with episodic wheezing. N Engl J Med. 2006; 354(19):1998-2005.
 3. Bacharier, LB, Phillips, BR, Zeiger, RS, Szefler, SJ, Martinez, FD, Lemanske, RF, et al. Episodic use of an inhaled corticosteroid or leukotriene receptor antagonist in preschool children with moderate-to-severe intermittent wheezing. The Journal of allergy and clinical immunology; 2008. p. 1127-35.e8.
 4. Ducharme, FM, Lemire, C, Noya, FJ, Davis, GM, Alos, N, Leblond, H, et al. Preemptive use of high-dose fluticasone for virus-induced wheezing in young children. The New England journal of medicine; 2009. p. 339-53.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma