Astma, behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än två gånger per vecka, vuxna och barn ≥ 6 år

 • Tillstånd: Astma, behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än två gånger per vecka, vuxna och barn ≥ 6 år
 • Åtgärd: Tillägg av kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Vid tillståndet har åtgärden inte bättre effekt på astmakontroll och exacerbationer än regelbunden behandling med enbart inhalationssteroid. Kostnaden per effekt är hög.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Astma är en sjukdom där irriterade luftrör drar ihop sig och leder till andnöd. Andnöden kommer ofta attackvis och däremellan är lungfunktionen helt normal. Ibland räcker det med inhalation av luftrörsvidgande medicin (kortverkande beta-2-stimulerare) vid behov, men ofta behövs även inhalationssteroidbehandling för att minska inflammationen och luftrörssammandragningen. I detta underlag jämförs byte till kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare med enbart inhalationssteroidbehandling.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma hos barn och vuxna med behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än två gånger per vecka har kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare jämfört med enbart inhalationssteroidbehandling

 • ingen skillnad i risk för exacerbationer (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen skillnad i andel dagar med dålig astmakontroll (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • större effekt på livskvalitet med i genomsnitt 0,48 skalsteg högre poäng på AQLQ-skalan (begränsat vetenskapligt underlag)
 • större påverkan på lungfunktion där FEV1-värden (i procent av förväntat värde) låg 2–9 procentenheter högre (starkt vetenskapligt underlag).

Hos patienter som inte tidigare har regelbunden astmabehandling uppvisar kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare ingen fördel när det gäller att förebygga exacerbationer eller uppnå symtomkontroll jämfört med enbart inhalationssteroidbehandling. Däremot ses en viss förbättring på lungfunktion och i en av studierna en mer gynnsam effekt på hälsorelaterad livskvalitet för kombinationsbehandling jämfört med inhalationssteroidbehandling.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Hos barn och vuxna med astma har effekten av inhalationssteroid i kombination med långverkande beta-2-stimulerare utvärderats och jämförts med enbart inhalationssteroid i 3 randomiserade kontrollerade studier [1-3]. 2 av studierna inkluderar både barn och vuxna (1 153 patienter) medan en studie utgörs av enbart vuxna (50 patienter). Slutsatserna baseras på 698 personer för exacerbationer, 50 personer för effekt på livskvalitet, 1 207 personer för effekt på lungfunktion och 698 personer för effekt på astmakontroll. Patienterna i interventionsgrupperna fick behandling med både inhalationssteroid och långverkande luftrörsvidgande medicin medan patienterna i kontrollgruppen fick behandling med enbart inhalationssteroid.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Hos tidigare steroidnaiva patienter är kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare förknippad med hög kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med enbart inhalationssteroidbehandling (skattning).

Referenser

 1. Hoshino, M, Ohtawa, J. Effects of budesonide/formoterol combination therapy versus budesonide alone on airway dimensions in asthma. Respirology. 2012; 17(4):639-46.
 2. O'Byrne, PM, Barnes, PJ, Rodriguez-Roisin, R, Runnerstrom, E, Sandstrom, T, Svensson, K, et al. Low dose inhaled budesonide and formoterol in mild persistent asthma: the OPTIMA randomized trial. Am J Respir Crit Care Med. 2001; 164(8 Pt 1):1392-7.
 3. Nathan, RA, D'Urzo, A, Blazhko, V, Kaiser, K. Safety and efficacy of fluticasone/formoterol combination therapy in adolescent and adult patients with mild-to-moderate asthma: a randomised controlled trial. BMC pulmonary medicine; 2012. p. 67.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma