Astma, behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än två gånger per vecka, vuxna och barn ≥ 6 år

 • Tillstånd: Astma, behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än två gånger per vecka, vuxna och barn ≥ 6 år
 • Åtgärd: Tillägg av regelbunden behandling med inhalationssteroid

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Regelbunden behandling med inhalationssteroid har en bättre effekt på astmakontroll och vid-behovsmedicinering än periodisk behandling. Kostnaden per effekt är låg till måttlig.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Astma är en sjukdom där luftrören är inflammerade och lättirriterade. När luftrören irriteras drar den glatta muskulaturen runt luftrören ihop sig vilket leder till trånga luftrör och andnöd. Andnöden kommer ofta attackvis och däremellan är lungfunktionen helt normal. Astma kan delas in i icke-allergisk och allergisk men blandformer är vanliga.

Ibland räcker det med inhalation av luftrörsvidgande medicin vid behov, men oftast behövs även kortisoninhalationer (inhalationssteroidbehandling) för att minska inflammationen och därmed luftrörssammandragningen. Kortison ges vanligen regelbundet varje dag, men kan ibland ges periodiskt, det vill säga återkommande, under perioder med astmaförsämring.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma hos barn och vuxna som har behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än två gånger per vecka har regelbunden behandling med inhalationssteroid jämfört med periodisk behandling

 • större antal symtomfria dagar med i genomsnitt 9 procent större andel symtomfria dagar (konfidensintervall 0,14–0,04) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • mindre behov av daglig behandling med beta-2-stimulerare med i genomsnitt 0,12 färre inhalationer per dag (konfidensintervall 0,00–0,23) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen skillnad på livskvalitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen skillnad i risk för en eller flera exacerbationer eller behov av akutmottagningsbesök (begränsat vetenskapligt underlag)
 • större påverkan på längdtillväxten hos barn som i genomsnitt var 0,41 cm kortare (konfidensintervall 0,13–0,69) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen skillnad i risk för allvarlig händelse (begränsat vetenskapligt underlag).

Resultaten är svårtolkade ur en klinisk synpunkt. Det är något mer fördelaktigt med regelbunden än med periodisk behandling med inhalationssteroider eftersom regelbunden behandling leder till fler symtomfria dagar, men skillnaden är liten. Tillväxten var något lägre hos barn med regelbunden jämfört med periodisk behandling, men skillnaden var bara 4 mm och därför knappast kliniskt betydelsefull.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av regelbunden jämfört med periodisk behandling med inhalationssteroid hos barn och vuxna med astma har utvärderats i 1 systematisk översikt [1]. Översikten omfattande 6 randomiserade kontrollerade studier varav 4 var barnstudier. Slutsatserna baseras på 1 204 personer för exacerbationer som kräver orala steroider, 1 055 personer för allvarliga händelser, 1 055 personer för exacerbationer som kräver besök på akutmottagning, 389 personer för effekt på livskvalitet, 350 personer för andel dagar med välkontrollerad astma, 442 personer för vid-behovsmedicinering och 532 för förändring på längdtillväxt. Patienterna i interventionsgruppen fick periodisk inhalationssteroid medan patienterna i kontrollgruppen fick regelbunden (daglig) behandling med inhalationssteroid.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Den låga kostnaden av regelbunden inhalationssteroidbehandling tillsammans med vissa kliniska fördelar innebär att behandlingsformen, utifrån litteraturen, sannolikt har en låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med periodisk inhalationssteroidbehandling (skattning).

Referenser

 1. Chauhan, BF, Chartrand, C, Ducharme, FM. Intermittent versus daily inhaled corticosteroids for persistent asthma in children and adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 2:CD009611.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma