Astma, barn ≥ 6 år

 • Tillstånd: Astma, barn ≥ 6 år
 • Åtgärd: Uppföljning med NO-mätning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en begränsad nytta som enskilt uppföljningsinstrument.

Kommentar: Kan tillsammans med andra åtgärder vara av värde som en del av uppföljningen vid astma.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Uppföljning med mätning av kväveoxid (NO-mätning) i utandningsluften för att styra behandling vid astma hos barn.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma hos barn och tonåringar ger uppföljning med NO-mätning

 • ingen säkerställd minskning av förekomsten av exacerbationer, skillnaden i exacerbationsfrekvens jämfört med kontrollgrupp varierade från -3,0 till -27,5 procentenheter i de olika studierna (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekt av uppföljning med NO-mätning på behovet av perorala steroidkurer vid astma hos barn.

Förmågan att förebygga exacerbation (försämringstillstånd) vid astma är ett relevant utfallsmått vid monitorering av astma, men definitionen på exacerbation varierar mellan olika studier. De studier som ingår i översiktsartikeln tyder på att antalet exacerbationer minskas, men effektmåttet uppnådde bara statistisk signifikans i en opublicerad studie. Effektestimaten uppvisade även stor variation, och den högsta effekten sågs i en studie där enbart abstrakt presenterades.

Olika sätt att beräkna NO-monitoreringens förmåga att minska behovet av perorala steroidkurer har använts. Vid samtliga utfallsmått sågs numerär minskning. Minskningen uppnådde inte statistisk signifikans i de enskilda studierna, förutom när man studerade antalet personer som fick mer än en peroral steroidkur under uppföljningstiden (otillräckligt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 1 systematisk översikt utförd på uppdrag av National Institute for Health Care Excellence i Storbritannien [1].

Det diskuteras om denna typ av monitorering innebär att man ökar doseringen av inhalationssteroider. Diskussion har främst uppkommit eftersom designen av de studier som har utvärderat värdet av NO vid monitorering i matrisen för uppföljning inte haft möjligheten att sänka steroiddoseringen. Den önskvärda effekten är naturligtvis att både underbehandling och överbehandling ska undvikas. Eftersom NO-halten i utandningsluft speglar inflammation i luftvägarna är denna effekt fullt tänkbar, men ännu ej fullt belyst.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om relativa effektmått. I vissa av de ingående studierna saknas rapportering om rökavanor och prevalens av atopi. Det vetenskapliga underlaget indikerar att NO-mätning har störst värde vid uppföljning av astma hos barn med allergisk astma, men denna stratifiering saknas i de flesta studier och kan därför inte utvärderas. Likaså har studierna inte tillåtit en granskning av värdet av att använda NO i kombination med andra instrument för uppföljning, vilket vore av stort intresse.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Harnan. S, Tappenden P, Essat M, al., E. Measurement of exhaled nitric oxide concentration in asthma: NIOX MINO, NIOX VERO and NObreath. Measuring fractional exhaled nitric oxide concentration in asthma: NIOX MINO, NIOX VERO and NObreath: National Institute for Health and Care Excellence (NICE),; 2014.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid astma