Astma, barn 4–11 år

 • Tillstånd: Astma, barn 4–11 år
 • Åtgärd: Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret C-ACT

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en god förmåga att utvärdera astmakontroll hos barn och är användarvänlig för patient och vårdpersonal.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Målsättningen med behandling av patienter med astma är att uppnå optimal astmakontroll och fullgod livskvalitet. För bedömning av astmakontroll finns frågeformulär, som till exempel ACT (asthma control test), framtagna. För symtomskattning vid astma hos barn 4–11 år finns en särskild barnversion framtagen (C-ACT, children asthma control test). Formuläret består av sju frågor, fyra frågor som barnet ska försöka besvara själv och tre som föräldrarna ska besvara utan att påverkas av hur barnet har svarat. Frågorna berör områden såsom symtom, påverkan på dagliga aktiviteter, nattsömn och eventuella besvär vid fysisk aktivitet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma hos barn ger bedömning av hälsostatus med frågeformuläret C-ACT

 • en sensitivitet på 93 procent och specificitet på 56 procent att påvisa välkontrollerad astma (cut-off > 22) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en sensitivitet på 33–79 procent och en specificitet på 94–100 procent att påvisa okontrollerad astma (cut-off < 20) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en sensitivitet på 66 procent och en specificitet på 90 procents att påvisa mycket dåligt kontrollerad astma (cut-off på 12) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en sensitivitet på 66 procent och en specificitet på 63 procent att påvisa en astmaförsämring (cut-off ≤ 24) (begränsat vetenskapligt underlag).

Sammanfattningsvis bedöms symtombedömning med C-ACT ha en god precision vad gäller bedömning av kontrollerad och okontrollerad astma hos barn.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 5 studier [1-5], varav samtliga är diagnostiska tillförlitlighetsstudier. Slutsatserna baseras på 466 personer för effektmått astmakontroll, 671 personer för effektmått mycket okontrollerad astma och 91 personer för effektmått astmaförsämring.

I studierna har C-ACT jämförts mot läkarbedömning, olika objektiva parametrar och med GINA-riktlinjerna. Värdet av olika gränsvärden för att identifiera såväl väl kontrollerad som okontrollerad och mycket okontrollerad astma har studerats.

Saknas någon information i studierna?

För både C-ACT och ACT saknas generaliserbara och välgjorda studier (RCT och real-life) på astmapatienter av alla svårighetsgrader med viktiga effektmått som framtida exacerbationer och symtomkontroll.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Koolen, BB, Pijnenburg, MW, Brackel, HJ, Landstra, AM, van den Berg, NJ, Merkus, PJ, et al. Comparing Global Initiative for Asthma (GINA) criteria with the Childhood Asthma Control Test (C-ACT) and Asthma Control Test (ACT). Eur Respir J. 2011; 38(3):561-6.
 2. Leung, TF, Ko, FW, Wong, GW, Li, CY, Yung, E, Hui, DS, et al. Predicting changes in clinical status of young asthmatics: clinical scores or objective parameters? Pediatr Pulmonol. 2009; 44(5):442-9.
 3. Liu, AH, Zeiger, RS, Sorkness, CA, Ostrom, NK, Chipps, BE, Rosa, K, et al. The Childhood Asthma Control Test: retrospective determination and clinical validation of a cut point to identify children with very poorly controlled asthma. J Allergy Clin Immunol. 2010; 126(2):267-73, 73.e1.
 4. Nordlund, B, Konradsen, JR, Pedroletti, C, Kull, I, Hedlin, G. The clinical benefit of evaluating health-related quality-of-life in children with problematic severe asthma. Acta Paediatr. 2011; 100(11):1454-60.
 5. Voorend-van Bergen, S, Vaessen-Verberne, AA, Landstra, AM, Brackel, HJ, van den Berg, NJ, Caudri, D, et al. Monitoring childhood asthma: web-based diaries and the asthma control test. J Allergy Clin Immunol. 2014; 133(6):1599-605.e2.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid astma