Astma, barn

 • Tillstånd: Astma, barn
 • Åtgärd: Föräldrautbildning, individuellt eller i grupp

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till färre sjukhusinläggningar och minskad sjukfrånvaro. Kostnaden per effekt är låg till måttlig.

Kommentar: Det går inte att särskilja effekterna av att ge patientutbildning i grupp eller individuellt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Patientutbildning är en av viktig komponent i behandlingen av astma. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder med patientutbildning har en betydande plats i vården för att hjälpa personer med astma att hantera sina symtom, sitt dagliga liv och sin sjukdom. Vid patient- och föräldrautbildningen berörs flera olika områden såsom stöd till egenvård, rökstopp och passiv rökning, sjukdomskunskap, åtgärder vid försämring samt läkemedel, det senare ofta i kombination med en skriven behandlingsplan. Syftet med denna litteratursökning är att undersöka nyttan av strukturerad patientutbildning i kombination med olika egenvårdsstrategier vid astma hos barn. I de fall det är möjligt undersöks också om det är skillnad på patientutbildning i grupp eller individuellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos barn med astma ger patientutbildning till föräldrar jämfört med sedvanlig vård

 • minskat antal sjukhusinläggningar och akutbesök (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • mindre skolfrånvaro (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • förbättrad lungfunktion (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen av studier som omfattar barn och ungdomar ingår 2 systematiska översikter [1, 2]. Slutsatserna baseras på 3 087 personer för effektmått sjukhusinläggning, 4 101 personer för akutbesök, 1 649 personer för skolfrånvaro och 258 personer för lungfunktion.

Interventionsgrupperna fick patientutbildning i kombination med olika former av egenvårdsutbildning. Kontrollgruppen fick i samtliga fall rutinvård.

Saknas någon information i studierna?

I samtliga studier var det svårt att utvärdera skillnaden i effekt om interventionen skedde i grupp eller individuellt. Likaså var det svårt att särskilja på effekt om interventionen riktade sig till barnet eller till målsman.

Hälsoekonomisk bedömning

Patientutbildning innebär en låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med enbart sedvanlig vård (skattning).

Referenser

 1. Coffman, JM, Cabana, MD, Halpin, HA, Yelin, EH. Effects of asthma education on children's use of acute care services: a meta-analysis. Pediatrics. 2008; 121(3):575-86.
 2. Wolf, F, Guevara, JP, Grum, CM, Clark, NM, Cates, CJ. Educational interventions for asthma in children. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2002; (4).

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid astma