Astma, allergisk, vuxna och barn ≥ 6 år

 • Tillstånd: Astma, allergisk, vuxna och barn ≥ 6 år
 • Åtgärd: Allergenspecifik immunterapi (hyposensibilisering)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till minskade astmasymtom och minskad astmamedicinering, förbättrar livskvaliteten och har en positiv långtidseffekt på astmasymtom till en låg kostnad per effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Allergenspecifik immunterapi (ASIT) vid allergisk astma (perenna och säsongsbundna allergen) hos barn och vuxna.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid allergisk astma hos vuxna och barn ≥ 6 år ger allergenspecifik immunterapi jämfört med placebo

 • förbättring av astmasymtom (starkt vetenskapligt underlag)
 • minskning av astmamedicinering (måttligt stark vetenskapligt underlag)
 • minskning av ospecifik bronkiell hyperreaktivitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • minskning av allergenspecifik bronkiell hyperreaktivitet, vid framför allt immunterapi mot kvalster, pollen och pälsdjur (måttligt stark vetenskapligt underlag)
 • en förbättring av livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • positiv långtidseffekt på astmasymtom (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på lungfunktionsparametrarna PEF och FEV1 (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ökad mängd av båda lokala och systemiska biverkningar (starkt vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma långtidseffekterna på allergenspecifik IgE, allergenreaktivitet i hud och allegenspecifik och ospecifik bronkiell reaktivitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Immunterapi kan orsaka lokala biverkningsreaktioner men också systemiska biverkningsreaktioner i form av anafylaxi, astma- och rinitsymtom, urtikaria eller kombination av dessa.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen av effekten av allergenspecifik immunterapi vid allergisk astma (båda perenna samt säsongsbundna allergen) ingår 104 randomiserade kontrollerade studier. Av dessa är 88 inkluderade i 1 systematisk översikt [1] medan övriga presenteras separat [2-15]. Interventionsgrupperna har behandlats med immunterapi (kvalster, pollen, pälsdjur, mögel, latex och multipla aeroallergen) medan kontrollgrupperna har fått placebo alternativt antigeniskt inaktiv kontroll.

En uppdaterad litteratursökning har gjorts 2015-02-11. Socialstyrelsens bedömning är att slutsatserna beträffande astmasymtom och astmamedicinering har stärkts men att evidensgraderingen är oförändrad. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan [16-18].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Allergenspecifik immunterapi är dominant alternativt innebär en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo (god evidens).

Referenser

 1. Abramson, MJ, Puy, RM, Weiner, JM. Injection allergen immunotherapy for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (8):CD001186.
 2. Wang, H, Lin, X, Hao, C, Zhang, C, Sun, B, Zheng, J, et al. A double-blind, placebo-controlled study of house dust mite immunotherapy in Chinese asthmatic patients. Allergy. 2006; 61(2):191-7.
 3. Chakraborty, P, Roy, I, Chatterjee, S, Chanda, S, Gupta-Bharracharya, S. Phoenix sylvestris Roxb pollen allergy: a 2-year randomized controlled trial and follow-up study of immunotherapy in patients with seasonal allergy in an agricultural area of West Bengal, India. J Investig Allergol Clin Immunol. 2006; 16(6):377-84.
 4. Tabar, AI, Lizaso, MT, Garcia, BE, Gomez, B, Echechipia, S, Aldunate, MT, et al. Double-blind, placebo-controlled study of Alternaria alternata immunotherapy: clinical efficacy and safety. Pediatr Allergy Immunol. 2008; 19(1):67-75.
 5. Prieto, L, Palacios, R, Aldana, D, Ferrer, A, Perez-Frances, C, Lopez, V, et al. Effect of allergen-specific immunotherapy with purified Alt a1 on AMP responsiveness, exhaled nitric oxide and exhaled breath condensate pH: a randomized double blind study. Allergy, Asthma, and Clinical Immunology. 2010; 6(1):27.
 6. Tabar, AI, Arroabarren, E, Echechipia, S, Garcia, BE, Martin, S, Alvarez-Puebla, MJ. Three years of specific immunotherapy may be sufficient in house dust mite respiratory allergy. J Allergy Clin Immunol. 2011; 127(1):57-63, e1-3.
 7. Mosbech, H, Osterballe, O. Does the effect of immunotherapy last after termination of treatment? Follow-up study in patients with grass pollen rhinitis. Allergy. 1988; 43(7):523-9.
 8. Hedlin, G, Heilborn, H, Lilja, G, Norrlind, K, Pegelow, KO, Schou, C, et al. Long-term follow-up of patients treated with a three-year course of cat or dog immunotherapy. J Allergy Clin Immunol. 1995; 96(6 Pt 1):879-85.
 9. Jacobsen, L, Nuchel Petersen, B, Wihl, JA, Lowenstein, H, Ipsen, H. Immunotherapy with partially purified and standardized tree pollen extracts. IV. Results from long-term (6-year) follow-up. Allergy. 1997; 52(9):914-20.
 10. Durham, SR, Walker, SM, Varga, EM, Jacobson, MR, O'Brien, F, Noble, W, et al. Long-term clinical efficacy of grass-pollen immunotherapy. N Engl J Med. 1999; 341(7):468-75.
 11. Eng, PA, Borer-Reinhold, M, Heijnen, IA, Gnehm, HP. Twelve-year follow-up after discontinuation of preseasonal grass pollen immunotherapy in childhood. Allergy. 2006; 61(2):198-201.
 12. Jacobsen, L, Niggemann, B, Dreborg, S, Ferdousi, HA, Halken, S, Host, A, et al. Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy. 2007; 62(8):943-8.
 13. Stelmach, I, Sobocinska, A, Majak, P, Smejda, K, Jerzynska, J, Stelmach, W. Comparison of the long-term efficacy of 3- and 5-year house dust mite allergen immunotherapy. Ann Allergy Asthma Immunol. 2012; 109(4):274-8.
 14. Walker, SM, Pajno, GB, Lima, MT, Wilson, DR, Durham, SR. Grass pollen immunotherapy for seasonal rhinitis and asthma: a randomized, controlled trial. The Journal of allergy and clinical immunology; 2001. p. 87-93.
 15. Kuna, P, Kaczmarek, J, Kupczyk, M. Efficacy and safety of immunotherapy for allergies to Alternaria alternata in children. J Allergy Clin Immunol. 2011; 127(2):502-8 e1-6.
 16. Baris, S, Kiykim, A, Ozen, A, Tulunay, A, Karakoc-Aydiner, E, Barlan, IB. Vitamin D as an adjunct to subcutaneous allergen immunotherapy in asthmatic children sensitized to house dust mite. Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology; 2014. p. 246-53.
 17. Kim, JM, Lin, SY, Suarez-Cuervo, C, Chelladurai, Y, Ramanathan, M, Segal, JB, et al. Allergen-specific immunotherapy for pediatric asthma and rhinoconjunctivitis: a systematic review. Pediatrics. 2013; 131(6):1155-67.
 18. Lin, SY, Erekosima, N, Kim, JM, Ramanathan, M, Suarez-Cuervo, C, Chelladurai, Y, et al. Sublingual immunotherapy for the treatment of allergic rhinoconjunctivitis and asthma: a systematic review (Structured abstract). Jama; 2013. p. 1278-88.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma