Astma, allergisk, svår, okontrollerad trots behandling steg 4, vuxna och barn ≥ 6 år

 • Tillstånd: Astma, allergisk, svår, okontrollerad trots behandling steg 4, vuxna och barn ≥ 6 år
 • Åtgärd: Tillägg av Omalizumab

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad har åtgärden positiv effekt på exacerbationer och symtom samt innebär en måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.

Kommentar: Behandling steg 4 innebär hög dos inhalationssteroid samt tilläggsbehandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Svår allergisk astma innebär att patienterna har kroniska symtom eller återkommande exacerbationer trots behandling med höga doser inhalationssteroider i kombination med långverkande beta-2-stimulerare eller leukotrienhämmare. Till dessa patienter kan behandling med anti-IgE (Omalizumab) vara motiverat.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos barn och vuxna med svår allergisk astma som är okontrollerad trots behandling med höga doser inhalationssteroider ger tilläggsbehandling med Omalizumab (anti-IgE) jämfört med placebo

 • minskad risk för exacerbationer, odds ratio 0,55 (konfidensintervall 0,46–0,65) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad risk för sjukhusinläggningar, OR 0,16 (konfidensintervall 0,06-0,42) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad användning av vid-behovsmedicinering (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskat behov av inhalationssteroider (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskning av astmasymtom (begränsat vetenskapligt underlag)
 • förbättrad livskvalitet, dock inte kliniskt relevant (begränsat vetenskapligt underlag).

Effekten på exacerbationer, vid-behovsmedicinering och behov av inhalationssteroider är kliniskt relevant. Förbättring av livskvalitet är inte kliniskt relevant.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I en analys av alla biverkningar fanns ingen skillnad mellan Omalizumab och placebo (OR 0,92, konfidensintervall 0,81–1,06). Färre allvarliga biverkningar har observerats hos patienter som fått Omalizumab jämfört med patienter som fått placebo (OR 0,72, konfidensintervall 0,5–0,91). Biverkningar i form av lokalreaktioner på injektionsstället förekommer oftare hos patienter som får Omalizumab (OR 1,72, konfidensintervall 1,33–2,24).

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av tilläggsbehandling med subkutana injektioner med Omalizumab har utvärderats i 21 randomiserade kontrollerade studier som ingår i en systematisk översikt [1].

Slutsatserna baseras på 3 261 personer för exacerbationer, 1 824 personer för sjukhusinläggningar, 3 524 personer för vid-behovsmedicinering, 1 188 personer för steroidreduktion, 1 136 personer för symtomscore och 2 981 personer för livskvalitet. Interventionsgruppen fick subkutan injektion med Omalizumab som tillägg till standardbehandling vid måttlig till svår astma. Kontrollgruppen fick placebo. Subgruppsanalyser gjordes på svåra astmatiker och barn.

I en systematisk översikt över långtidseffekterna av Omalizumab kunde man inte påvisa någon effekt på exacerbationer om man bara tittade på studier längre än 52 veckor [2].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid otillräcklig effekt trots behandling steg 4 innebär tilläggsbehandling med omalizumab en måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo (god evidens).

Referenser

 1. Normansell, R, Walker, S, Milan, SJ, Walters, EH, Nair, P. Omalizumab for asthma in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 1:CD003559.
 2. Lai, T, Wang, S, Xu, Z, Zhang, C, Zhao, Y, Hu, Y, et al. Long-term efficacy and safety of omalizumab in patients with persistent uncontrolled allergic asthma: a systematic review and meta-analysis. Scientific reports. 2015; 5:8191.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma