Astma, allergisk

 • Tillstånd: Astma, allergisk
 • Åtgärd: Miljöåtgärd genom kvalsterreduktion med kemiska och fysiska metoder

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Kvalsterreducerande åtgärder i form av kvalsterskydd, dammsugning eller kemiska medel leder inte till förbättring av astmasymtom eller minskad astmamedicinering.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Mellan 8–10 procent av befolkningen beräknas ha astma, sjukdomen kan delas in i allergisk respektive icke-allergisk astma. Allergisk astma börjar oftast i barndomen, medan icke-allergisk astma är vanligare hos vuxna.

Kvalster är mycket små djur som inte är synliga. De trivs där det är fuktigt och varmt och finns därför oftast i sängen. Kvalster är mer vanligt förekommande i de södra delarna av Sverige. Kvalsterallergi brukar börja i barn- eller ungdomsåren, men kan även komma senare i livet. För att minska exponeringen för allergen såsom kvalster ges ibland olika råd såsom införandet av madrasskydd, rengöring med kemiska ämnen och dammsugning med speciella filter.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid allergisk astma har kvalsterreduktion med kvalsterskydd, dammsugning eller kemiska medel inte någon effekt på astmasymtom, medicinanvändning eller lungfunktion (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar eller oönskade effekter redovisas inte i studieunderlaget.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 2 systematiska översikter avseende effekten av olika interventioner för att reducera exponering för kvalster [1, 2]. Slutsatserna baseras på 2 350 personer för astma symtom score, 3 920 personer för lungfunktion med PEF-mätning och 1 115 personer för medicinanvändning. Interventionen avseende kvalsterreducerande åtgärder omfattade i den ena översikten olika interventioner såsom, kvalsterskydd på madrass, rengöring med kemiska ämnen och dammsugning med olika filter. I den senaste översikten bestod interventionen enbart av kvalsterskydd för madrass eller kudde. Kontrollgruppen fick i de fall de var möjligt placebo, alternativt ingen behandling alls. Båda översikterna tar delvis upp samma studier.

Saknas någon information i studierna?

I den ena översikten saknas en stratifierad analys utifrån hälsoeffekt i de studier som fann en reduktion av kvalsternivåer och de som inte fann någon reduktion.

Hälsoekonomisk bedömning

Då kvalsterreduktion saknar positiva kliniska effekter har Socialstyrelsen inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning av detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Gotzsche, PC, Johansen, HK. House dust mite control measures for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (2):CD001187.
 2. Arroyave, WD, Rabito, FA, Carlson, JC, Friedman, EE, Stinebaugh, SJ. Impermeable dust mite covers in the primary and tertiary prevention of allergic disease: a meta-analysis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2014; 112(3):237-48.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid astma