Astma, akut exacerbation

 • Tillstånd: Astma, akut exacerbation
 • Åtgärd: Dosökning av inhalationssteroid, två gånger dosen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har inte någon positiv effekt vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Exacerbationer vid astma är förenade med stor sjuklighet och dödlighet samt betydande kostnader för sjukvården. Den kliniska effekten av inhalationssteroider (ICS) vid behandling av exacerbationer är svårbedömd, eftersom systemiskt kortison ofta ges samtidigt. Samtidigt erbjuder ICS teoretiska fördelar med lokal deponering med högre lokal effekt och potentiellt snabbare verkan.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid astma och akut exacerbation har en dubblering av dosen inhalationssteroid ingen effekt på behov av systemiska kortikosteroider jämfört med oförändrad dos av inhalationssteroid (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt [1]. Slutsatserna baseras på 1 080 personer för behov av reservmedicin vid exacerbation och 399 personer för behov av systemiska kortikosteroider vid exacerbation. Kontrollgruppen fick oförändrad underhållsdos av ICS, interventionsgruppen fick ökad dos ICS.

Saknas någon information i studierna?

Data för barn, äldre eller uppdelning enligt kön saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Quon, BS, Fitzgerald, JM, Lemiere, C, Shahidi, N, Ducharme, FM. Increased versus stable doses of inhaled corticosteroids for exacerbations of chronic asthma in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (12):CD007524.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma