Astma, akut exacerbation, vuxna

 • Tillstånd: Astma, akut exacerbation, vuxna
 • Åtgärd: Dosökning av inhalationssteroid, fyra gånger dosen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden minskar behov av systemiska kortisonkurer.

Kommentar: Åtgärden avser inte personer som står på hög underhållsdos.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Exacerbationer vid astma är förenade med stor sjuklighet och dödlighet samt betydande kostnader för sjukvården. Den kliniska effekten av inhalationssteroider (ICS) vid behandling av exacerbationer är svårbedömd, eftersom systemiskt kortison ofta ges samtidigt. Samtidigt erbjuder ICS teoretiska fördelar med lokal deponering med högre lokal effekt och potentiellt snabbare verkan.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid astma och akut exacerbation hos vuxna har en ökning till fyra gånger dosen inhalationssteroid en positiv effekt på behov av systemiskt kortison jämfört med oförändrad dos av inhalationssteroid (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av behandling med fyrdubbel dos ICS vid astmaexacerbation har utvärderats i 1 metaanalys som ingår i 1 systematisk översikt [1]. Slutsatsen som baseras på 94 personer visar att behovet av systemiskt kortison minskar vid doshöjningen av inhalationssteroid. Kontrollgruppen behandlades med oförändrad underhållsdos av ICS medan interventionsgruppen fick fyrdubbel dos ICS.

Saknas någon information i studierna?

Fler studier behövs för att säkerställa effekten av en fyrdubbling av dosen inhalationssteroid.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Quon, BS, Fitzgerald, JM, Lemiere, C, Shahidi, N, Ducharme, FM. Increased versus stable doses of inhaled corticosteroids for exacerbations of chronic asthma in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (12):CD007524.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma