Astma, akut exacerbation, vuxna

 • Tillstånd: Astma, akut exacerbation, vuxna
 • Åtgärd: Systemisk steroidbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden minskar risk för sjukhusinläggning.

Kommentar: Åtgärden avser behandling med kortisonkur.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Systemisk steroidbehandling hos vuxna med astma och akut exacerbation.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma med akut exacerbation hos vuxna innebär systemisk steroidbehandling jämfört med placebo

 • en minskad risk för sjukhusinläggningar (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på lungfunktion (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen ökad risk för biverkningar (begränsat vetenskapligt underlag).

Subgruppsanalyser pekar på en större effekt hos personer med svår astma och hos personer som inte nyligen behandlats med perorala steroider.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Få studier rapporterade biverkningar och översikten som fokuserar på enstaka behandlingar redovisar ingen ökad risk för biverkningar på grund av steroidbehandling.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av systemisk steroidbehandling på akut exacerbation vid astma har utvärderats i 2 systematiska översikter. I den ena översikten, innehållande 12 randomiserade kontrollerade studier, jämfördes hög dos systemiskt kortison givet inom en timme efter ankomst till akuten med placebo [1]. Översikten inkluderade både vuxen- och barnstudier. Slutsatserna baseras på 844 personer för sjukhusinläggningar, 56 personer för lungfunktion och för drygt 200 personer för biverkningar. I den andra översikten, innehållande enbart barnstudier, studerades om steroidbehandling vid akut exacerbation förkortade tiden till hemgång [2]. Slutsatserna baseras på 210 personer för tid till hemgång och 145 personer på längd på sjukhusvistelse.

I samtliga studier behandlades interventionsgrupperna med systemiska steroider (intravenöst, intramuskulärt eller peroralt) och kontrollgrupperna med placebo. Genomgången omfattar inte upprepad behandling på sjukhus eller steroidkurer i hemmet.

Saknas någon information i studierna?

Tydliga kriterier för sjukhusinläggningar och astmans svårighetsgrad.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Rowe, BH, Spooner, C, Ducharme, FM, Bretzlaff, JA, Bota, GW. Early emergency department treatment of acute asthma with systemic corticosteroids. Cochrane Database Syst Rev. 2001; (1):CD002178.
 2. Smith, M, Iqbal, S, Elliott, TM, Everard, M, Rowe, BH. Corticosteroids for hospitalised children with acute asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (2):CD002886.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma