Astma, akut exacerbation, vuxna

 • Tillstånd: Astma, akut exacerbation, vuxna
 • Åtgärd: Teofyllin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden saknar positiv effekt och medför biverkningar vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad.

Kommentar: Vid samma tillstånd rekommenderas systemisk steroidbehandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Behandling med teofyllin hos vuxna med astma och akut exacerbation.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma med akut exacerbation hos vuxna ger behandling med teofyllin

 • ingen förbättring av symtom jämfört med intravenös bronkdilaterare (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen minskning av sjukhusinläggningar jämfört med placebo eller intravenös bronkdilaterare (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen förbättring av PEF jämfört med placebo eller intravenös bronkdilaterare (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen förbättring av FEV1 jämfört med placebo eller intravenös bronkdilaterare (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • mer biverkningar i form av illamående, kräkningar och hjärtrytmrubbningar jämfört med placebo och mer illamående och kräkningar jämfört med intravenös bronkdilaterare (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Teofyllin orsakar signifikant mer illamående, kräkningar och hjärtrytmrubbning jämfört med placebo och signifikant mer illamående och kräkningar men inte mer tremor jämfört med intravenös bronkdilaterare.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av teofyllin (aminofyllin) vid akut astmaexacerbation har studerats i 28 randomiserade kontrollerade studier vilka är sammanställda i 2 systematiska översikter [1, 2]. Översikterna inkluderade totalt 1 167 patienter och visade inga signifikanta effekter av teofyllin. Slutsatserna baseras på 361 personer för lungfunktion mätt med PEF, 478 personer för lungfunktion mätt med FEV1, 304 personer för symtom, 315 personer för hospitalisering, 304 personer för längd på hospitalisering och 49–321 personer för biverkningar. Interventionsgrupperna behandlades med teofyllin medan kontrollgrupperna fick placebo [1] eller beta-2-stimulerare intravenöst [2].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Nair, P, Milan, SJ, Rowe, BH. Addition of intravenous aminophylline to inhaled beta(2)-agonists in adults with acute asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 12:CD002742.
 2. Travers, AH, Jones, AP, Camargo, CA, Jr., Milan, SJ, Rowe, BH. Intravenous beta(2)-agonists versus intravenous aminophylline for acute asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 12:CD010256.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma