Astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år

 • Tillstånd: Astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år
 • Åtgärd: Teofyllin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en övergående effekt på symtom och ökad risk för biverkningar i form av kräkningar vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad.

Kommentarer: Vid samma tillstånd rekommenderas hög dos inhalationssteroid eller systemisk steroidbehandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Behandling med teofyllin hos barn med astma och akut exacerbation. Behandlingen är endast aktuell när patienten inte har svarat på inhalationer med beta-2 agonister och systemisk steroidbehandling.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma med akut exacerbation hos barn från och med 2 år ger behandling med teofyllin jämfört med placebo

 • en förbättring av symtom upp till 6–8 timmar efter behandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen minskning av sjukhusinläggningarnas längd (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen minskning av vid-behovsmedicinering med nebuliserad bronkdilaterare (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en förbättring av PEF upp till 18 timmar efter behandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en förbättring av FEV1 (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • mer biverkningar i form av kräkningar (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I översikten som ingår i underlaget redovisas signifikant mer kräkningar. I andra studier som blandat barn och vuxna redovisas att teofyllin orsakar signifikant mer illamående, kräkningar och hjärtrytmrubbning jämfört med placebo och signifikant mer illamående och kräkningar jämfört med intravenös bronkdilaterare.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av teofyllin (aminofyllin) vid akut astmaexacerbation hos barn över 2 år har studerats i 7 randomiserade kontrollerade studier vilka är sammanställda i 1 systematisk översikt [1]. Slutsatserna baseras på 431 personer för lungfunktion mätt med PEF, 543 personer för lungfunktion mätt med FEV1, 304 personer för symtom och längd av hospitalisering och 69 personer för minskning av medicinering. Interventionsgrupperna har behandlats med teofyllin och kontrollgrupperna med placebo.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Mitra, A, Bassler, D, Goodman, K, Lasserson, TJ, Ducharme, FM. Intravenous aminophylline for acute severe asthma in children over two years receiving inhaled bronchodilators. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (2):CD001276.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma