Astma, akut exacerbation

 • Tillstånd: Astma, akut exacerbation
 • Åtgärd: Bronkdilaterare med nebulisator

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Effekten av bronkdilaterare är likvärdig oavsett administreringssätt. Spray och spacer är dominant eftersom nebulisator är dyrare.

Kommentar: Det är administreringen av läkemedlet som har prioriterats, inte behandlingen.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Bronkdilaterare administrerat med nebulisator eller spray och spacer vid astma med akut exacerbation. Jämförelse mellan två olika administreringssätt för bronkdilaterande läkemedel.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma med akut exacerbation innebär administrering av bronkdilaterare med nebulisator i jämförelse med spacer

 • ingen skillnad i antal sjukhusinläggningar för barn (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen skillnad i antal sjukhusinläggningar för vuxna (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • i genomsnitt 33 minuter längre tid på akuten för barn (konfidensintervall -43–(-24) minuter) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen skillnad i tid på akuten för vuxna (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av bronkdilaterare administrerat med nebulisator jämfört med spacer hos barn och vuxna med akut astma har utvärderats i 1 systematisk översikt innehållande 39 randomiserade kontrollerade studier [1]. 21 randomiserade kontrollerade studier var utförda på barn, 12 på vuxna och 6 på en blandad population. Slutsatserna baseras på 582 personer för sjukhusinläggningar hos vuxna, 757 personer för sjukhusinläggningar hos barn, 132 personer för tid på akuten hos vuxna och 396 personer för tid på akuten hos barn. Majoriteten av barnstudierna är oblindade där interventionsgruppen fått sin behandling administrerad med spacer och kontrollgruppen med nebulisator. Majoriteten av vuxenstudierna är dubbelblindade dubbel-dummy studier.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Administrering av bronkdilaterare med spacer är dominant alternativt innebär en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med nebulisator (skattning). Behandlingen saknar publicerad hälsoekonomisk evidens.

Referenser

 1. Cates, CJ, Welsh, EJ, Rowe, BH. Holding chambers (spacers) versus nebulisers for beta-agonist treatment of acute asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 9:CD000052.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma