Sök i riktlinjerna för vård vid astma och KOL

Sök i riktlinjerna vänder sig till dig som arbetar med vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer i riktlinjerna utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Sök i fritextrutan till höger eller markera ett alternativ och klicka på filtrera, eller sortera i listan nedan.

Här hittar du tillstånds- och åtgärdslistor, vetenskapliga underlag och övriga bilagor som hör till riktlinjerna för astma och KOL.


Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Astma Interprofessionell samverkan 4
Astma Skriftlig behandlingsplan 3
Astma, akut exacerbation Bronkdilaterare med nebulisator 5
Astma, akut exacerbation Bronkdilaterare med spray och spacer 2
Astma, akut exacerbation Dosökning av inhalationssteroid, två gånger dosen Icke-göra
Astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år Teofyllin 8
Astma, akut exacerbation, vuxna Teofyllin 9
Astma, akut exacerbation, vuxna Systemisk steroidbehandling 3
Astma, akut exacerbation, vuxna Dosökning av inhalationssteroid, fyra gånger dosen 5
Astma, allergisk Miljöåtgärd genom kvalsterreduktion med kemiska och fysiska metoder Icke-göra
Astma, allergisk, svår, okontrollerad trots behandling steg 4, vuxna och barn ≥ 6 år Tillägg av Omalizumab 4
Astma, allergisk, svår, okontrollerad trots behandling steg 4, vuxna och barn ≥ 6 år Miljöåtgärd genom temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) 5
Astma, allergisk, vuxna och barn ≥ 6 år Allergenspecifik immunterapi (hyposensibilisering) 6
Astma, ansträngningsutlösta andningsbesvär Specifika träningsråd för att minska ansträngningsutlösta andningsbesvär 4
Astma, barn Föräldrautbildning, individuellt eller i grupp 3
Astma, barn ≥ 6 år Uppföljning med NO-mätning 7
Astma, barn 4–11 år Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret C-ACT 2
Astma, barn, exponering för tobaksrök Minskad (ingen) tobaksröksexponering i hemmet 2
Astma, behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än två gånger per vecka, vuxna och barn ≥ 6 år Tillägg av periodisk behandling med inhalationssteroid 7
Astma, behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än två gånger per vecka, vuxna och barn ≥ 6 år Tillägg av regelbunden behandling med inhalationssteroid 2
Astma, behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än två gånger per vecka, vuxna och barn ≥ 6 år Tillägg av kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare 8
Astma, episodisk, barn 2–5 år Inhalationssteroid i samband med astmaepisoden 5
Astma, episodisk, barn 6 månader–5 år Behandling med leukotrienhämmare 6
Astma, exacerbation utan misstänkt bakteriell infektion Antibiotika Icke-göra
Astma, exacerbation, barn > 6 månader Återbesök inom sex veckor med bedömning av symtom och fysisk aktivitet samt spirometri 2
Astma, exacerbation, vuxna Återbesök inom sex veckor med bedömning av symtom och fysisk aktivitet 2
Astma, icke-eosinofil, standardbehandling, otillräcklig effekt, vuxna Långtidsbehandling med makrolidantibiotika 7
Astma, inhalationssteroid, långverkande beta-2-stimulerare, otillräcklig effekt, vuxna Tillägg av leukotrienhämmare 3
Astma, inhalationssteroid, långverkande beta-2-stimulerare, otillräcklig effekt, vuxna Tillägg av långverkande antikolinergika 6
Astma, inhalationssteroid, otillräcklig effekt, barn ≥ 4 år Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare 4
Astma, inhalationssteroid, otillräcklig effekt, barn ≥ 6 år Tillägg av leukotrienhämmare 4
Astma, inhalationssteroid, otillräcklig effekt, barn 6 månader–5 år Tillägg av leukotrienhämmare 4
Astma, inhalationssteroid, otillräcklig effekt, vuxna Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare 2
Astma, inhalationssteroid, otillräcklig effekt, vuxna Tillägg av leukotrienhämmare 7
Astma, kontrollerad, med underhållsbehandling, barn > 6 månader Återbesök en till två gånger per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet samt spirometri 2
Astma, kontrollerad, med underhållsbehandling, vuxna Återbesök en gång per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet 3
Astma, kontrollerad, utan underhållsbehandling, barn > 6 månader Återbesök vid behov med bedömning av symtom och fysisk aktivitet samt spirometri 3
Astma, kontrollerad, utan underhållsbehandling, vuxna Återbesök vid behov med bedömning av symtom och fysisk aktivitet 4
Astma, kontrollerad, vuxna Uppföljning med bedömning av symtom och fysisk aktivitet, per telefon eller dator 8
Astma, kontrollerad, vuxna Uppföljning med spirometri, minst vart tredje år 3
Astma, läkemedelsbehandling, graviditet Fortsatt läkemedelsbehandling under graviditet 1
Astma, misstanke om påverkande omgivningsfaktorer Exponeringsanamnes avseende inomhusmiljö, mögel och fukt 3
Astma, okontrollerad, barn 6 månader–5 år Inhalationssteroid 2
Astma, okontrollerad, med underhållsbehandling, barn > 6 månader Återbesök minst två gånger per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet samt spirometri 2
Astma, okontrollerad, med underhållsbehandling, vuxna Återbesök minst två gånger per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet 2
Astma, okontrollerad, med underhållsbehandling, vuxna Uppföljning med spirometri en gång per år 2
Astma, okontrollerad, vuxna Uppföljning med bedömning av symtom och fysisk aktivitet, per telefon eller dator 6
Astma, otillräcklig fysisk kapacitet Konditions- och styrketräning 7
Astma, reflux Refluxbehandling för astmakontroll Icke-göra
Astma, rinitsymtom, vuxna och barn ≥ 6 år Nasala steroider för astmakontroll 10
Astma, rinitsymtom, vuxna och barn ≥ 6 år Leukotrienhämmare för astmakontroll 7
Astma, rökare Rökstopp 1
Astma, svår, vuxna Bronkiell termoplastik FoU
Astma, underhållsbehandling med inhalationssteroid, barn > 6 månader Monitorering av längdtillväxt 2
Astma, ungdomar Patientutbildning och stöd i egenvård, individuellt eller i grupp 3
Astma, vuxna Patientutbildning och stöd i egenvård, individuellt eller i grupp 3
Astma, vuxna Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret mini-AQLQ 5
Astma, vuxna Uppföljning med NO-mätning 7
Astma, vuxna och barn ≥ 12 år Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret ACT 2
Astmasymtom, otillräcklig behandlingseffekt, vuxna Utredning för sensorisk hyperreaktivitet med capsaicintest 8
KOL Interprofessionell samverkan 3
KOL Skriftlig behandlingsplan 3
KOL Patientutbildning och stöd i egenvård, individuellt eller i grupp 3
KOL Bestämning av alfa-1-antitrypsin (AAT) 6
KOL Osteoporosutredning 3
KOL Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CAT 2
KOL Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret mMRC 4
KOL Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CCQ 6
KOL Dynamisk spirometri med reversibilitetstest för att förutsäga behandlingseffekt av bronkdilaterare Icke-göra
KOL, ADL-problematik Energibesparande tekniker 3
KOL, akut exacerbation Teofyllin 10
KOL, akut exacerbation Systemisk steroidbehandling 2
KOL, akut exacerbation Återbesök inom sex veckor med bedömning av symtom och fysisk aktivitet 2
KOL, akut exacerbation, respiratorisk acidos Non-invasiv ventilation 3
KOL, alfa-1-antitrypsinbrist Alfa-1-antitrypsinbehandling FoU
KOL, BMI < 22 Nutritionsbehandling, näringsdryck 3
KOL, exacerbation, misstänkt infektion i slutenvård Antibiotika 3
KOL, exacerbation, misstänkt infektion i öppenvård Antibiotika 4
KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, heterogent emfysem Ventilbehandling 9
KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, heterogent emfysem Volymreducerande kirurgi 8
KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, stabilt skede, sjunker i syrgasmättnad vid fysisk ansträngning Konditionsträning med extra syretillförsel FoU
KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, upprepade exacerbationer trots optimerad exacerbationsförebyggande standardbehandling Långtidsbehandling med makrolidantibiotika 8
KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde Årlig spirometri för att identifiera patienter med snabb lungfunktionsförsämring (”rapid decliners”) 2
KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, akut exacerbation Ledarstyrd konditions- och styrketräning i anslutning till akut exacerbation 3
KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, exacerbation, dyspné med eller utan sekretproblem Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP) 2
KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede, dyspné med eller utan sekretproblem Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP) 5
KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede, genomförd period av konditions- och styrketräning Ledarstyrd träning för bibehållande av fysisk kapacitet 7
KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede, misstänkt eller verifierad nedsatt fysisk kapacitet Mätning av fysisk kapacitet med sex minuters gångtest 2
KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede, nedsatt fysisk kapacitet Konditions- och styrketräning 3
KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, svag inandningsmuskulatur Inandningsmuskelträning FoU
KOL, kronisk bronkit Datortomografi, högupplösande 6
KOL, kronisk bronkit, upprepade exacerbationer trots behandling med långverkande bronkdilaterare med eller utan inhalationssteroid Tillägg av roflumilast 4
KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 12 timmars duration 6
KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration 3
KOL, långverkande bronkdilaterare, otillräcklig effekt Tillägg av teofyllin 10
KOL, med underhållsbehandling Återbesök en gång per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet 3
KOL, misstänkt otillräcklig fysisk aktivitetsnivå Objektiv mätning av fysisk aktivitet FoU
KOL, rökare Rökstopp 1
KOL, rökare Uppföljning med spirometri en gång per år 2
KOL, rökare, med underhållsbehandling Återbesök en gång per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet 3
KOL, svår Lungtransplantation 9
KOL, svårförklarad andnöd som inte förklaras av KOL Hjärtsviktsutredning 2
KOL, symtomgivande Antikolinergika 3
KOL, symtomgivande Långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration 3
KOL, upprepade exacerbationer Behandling med N-acetylcystein (NAC) 9
KOL, upprepade exacerbationer Återbesök minst två gånger per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet 2
KOL, upprepade exacerbationer trots behandling med långverkande beta-2-stimulerare Behandling med inhalationssteroid i kombination med långverkande beta-2-stimulerare 4
KOL, upprepade exacerbationer, utan behandling med långverkande bronkdilaterare Behandling med enbart inhalationssteroid Icke-göra
KOL, utan underhållsbehandling Återbesök vid behov med bedömning av symtom och fysisk aktivitet 3
KOL, utan verifierad D-vitaminbrist D-vitamin i syfte att behandla KOL Icke-göra
KOL, verifierad D-vitaminbrist D-vitamin i syfte att behandla KOL FoU
Kronisk astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år Inhalationssteroid, hög dos (> 1 000 µg budesonid eller motsvarande) 2
Kronisk astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år Systemisk steroidbehandling 3
Kronisk luftvägsobstruktion, FEV1 < 60 procent av förväntat värde Diffusionskapacitet (DLCO) för differentialdiagnostik mellan astma och KOL 7
Luftvägssymtom, nytillkomna, utan tidigare behandling, vuxna FEV1/FEV6-mätning som screeningverktyg (inledande obstruktivitetsutredning) 4
Misstänkt astma FEV1- eller PEF-mätning av dygnsvariation i diagnostiskt syfte 6
Misstänkt astma Standardiserat ansträngningstest 7
Misstänkt astma Indirekt provokationstest, torrluft 8
Misstänkt astma Indirekt provokationstest, mannitol 6
Misstänkt astma Direkt provokationstest, metakolin 7
Misstänkt astma, ansträngningsutlöst utan effekt av standardbehandling, ungdomar och unga vuxna Bedömning av misstänkt laryngeal obstruktion som differentialdiagnos 3
Misstänkt astma, barn Riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen 2
Misstänkt astma, barn ≥ 6 år NO-mätning i diagnostiskt syfte 8
Misstänkt astma, barn och ungdomar Ostandardiserat ansträngningstest (Free running test, FRAST) 10
Misstänkt astma, vuxna NO-mätning i diagnostiskt syfte 8
Misstänkt astma, vuxna Riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen 5
Misstänkt astma, vuxna och barn ≥ 6 år Dynamisk spirometri med reversibilitetstest i diagnostiskt syfte 1
Obstruktiva andningsbesvär som krävt sluten vård, barn ≥ 6 månader Astmautredning som inkluderar anamnes, status och ställningstagande till riskfaktorer för astma 2
Obstruktiva andningsbesvär, barn 3–6 år som sökt akut Uppföljning med ställningstagande till astmautredning 2
Obstruktiva andningsbesvär, barn 6 månader–3 år som sökt akut mer än två gånger Uppföljning med ställningstagande till astmautredning 2
Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL FEV1/FEV6-mätning som screeningverktyg (inledande obstruktivitetsutredning) 2
Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL Mätning av FEV1/VCmax (bäst av forcerad och långsam vitalkapacitet) efter bronkdilatation för diagnos av KOL 10
Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL Mätning av FEV1/FVC efter bronkdilatation för diagnos av KOL 1

Sök och avgränsa

Kontakt

Elisabeth Eidem
075-247 41 21

Kunskapsunderlag
Gabriella Beckvid Henriksson
075-247 45 89