Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Dov reaktoem nationelle onnelåhkoegïelide provhkedh

Mejtie datne akte dejstie nationelle onnelåhkoen almetjijstie dellie dov lea reaktoem jïjtjedh gïelesne åajvohkigujmie govlehtidh. Daesnie åadtjoeh daejredh magkerh reaktah dov jïh maam maahtah dov tjïelteste jïh jeatjah åajvohkijstie tsïhkestehtedh.

Tsïengelen 1 biejjien 2010 orre laakem vihtiesti nationelle onnelåhkoen almetji jïh onnelåhkoegïeli bïjre. Onnelåhkoen almetjinie leah judah, rovmerh, saemieh, sveerjesåevmehkh jïh tornedaelehkh. Dah nationelle onnelåhkoegïelh leah jiddisch, romska (romani chib) saemiengïele, såevmiengïele jïh meänkieli.

Gaajhkh nationelle onnelåhkoegïelide edtjieh vaarjelidh jïh evtiedidh

Laake vihteste gaajhkide nationelle onnelåhkoegïelide edtjieh vaarjelidh jïh evtiedidh. Dan gie nationelle onnelåhkoen almetjijstie lea reaktoem jïjtse onnelåhkoegïelem lïeredh, evtiedidh jïh provhkedh. Åajvohkh edtjieh nationelle onnelåhkoen almetjidie goltelidh jïh dej daerpiesvoetide krööhkestidh.

Åajvohki dïedte dov reaktaj bïjre bievnedidh, saaht magkere nationelle onnelåhkoegïelem soptsesth jïh gusnie Sveerjesne årroeh.

Sjïere nænnoes reaktah såevmiengïelese, meänkielise jïh saemiengïelese

Sjïere nænnoes reaktah disse gie såevmiengïelem, meänkieli jallh saemiengïelem soptseste jïh akten tjïeltesne reeremedajvesne årroeh. Vöölemes daennie bielesne maahtah lohkedh mejtie dov tjïelte reeremedajven sisnie.

Datne gie akten tjïeltesne reeremedajvesne årroeh reaktoem åtnah åajvohkigujmie jïjtjedh gïelesne govlehtalledh. Datnem edtjieh seamma gïelesne dovne tjaeleldh jïh njaalmeldh vaestiedidh.

Datne maahtah gaajhken jallh muvhten aejkien dovne maana-jïh voereshoksem tsïhkestehtedh såevmiengïelesne, meänkielisne jallh saemiengïelesne.

Jis tjïeltine Giron, Jiellevárre, Árjepluovve, Jåhkåmåhkke, Háhpárándi, Pajala jallh Övertorneå årroeh dov lea reaktoem onnelåhkoegïelem provhkedh gosse reaktine govlehtidh.

Datne gie akten tjïeltesne reeremedajven bæjngolen årroeh aaj maahtah åajvohkidie govlehtidh jïh voereshoksem såevmiengïelesne, meänkielisne jallh saemiengïelesne åadtjodh, jis barkijh gååvnesieh gieh gïelem maehtieh. Åajvohkh byöroe vååksjedidh juktie gïelemaehteles barkijh gååvnesieh gosse daerpies.

Saaht gusnie årroeh dov lea luhpie såevmiengïelem, meänkielim jallh saemiengïelem åadtjodh tjaeledh Rijhkebiejjien saadthalmetjidie, Justitiekanslerasse, Försäkringskassan gåajkoe, Skaehtievearhkan jïh Diskrimineringsombudsmannen gåajkoe.

Diekie maahta govlehtidh

Jis tuhtjh dov tjïelte jallh jeatjah åajvohkh eah laaken stillemi mietie berkieh maahtah Leeneståvroem Stuehkien leenesne jallh Saemiedigkiem govlehtalledh mah edtjieh laakem vååksjedidh. Saemiengïelh lea Saemiedigkien dïedte jïh dah jeatjah gïelh lea Leenenståvroen Stuehkesne.

Enheten för minoritetsfrågor Leenenståvrosne Stuehkien leenesne
010-223 10 00

Saemiedigkie
0980-780 30

Såevmiengïelen meänkielin jïh saemiengïeli reeremedajvh

Daesnie maahtah lohkedh mij tjïeltide dah ovmessie reeremedajvine meatan. Jeatjah tjïelth maehtieh reeremedajvese syökedh.

Såevmiengïelen reeremedajvh

Borlänge, Borås, Botkyrka, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Finspång, Giron, Gislaved, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Háhpárándi, Haninge,  Hofors, Huddinge, Håbo, Hällefors, Jiellevárre, Järfälla, Kalix, Karlskoga, Köping, Lindesberg, Ludvika, Luleå, Malmö, Mariestad, Motala, Norrköping, Norrtälje, Nykvarn, Oxelösund, Pajala, Sandviken, Sigtuna, Skellefteå, Skinnskatteberg, Skövde, Smedjebacken, Solna, Stuehkie, Sundbyberg, Sundsvall, Surahammar, Söderhamn, Södertälje, Tierp, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Uddevalla, Upmeje, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Uppsala, Västerås, Älvkarleby, Örebro, Örnsköldsvik, Österåker, Östhammar jïh Övertorneå.

Saemiengïeli reeremedajvh

Árjepluovve, Aerviesjaevrie, Berg, Dorotea, Giron, Hærjedaelie, Jiellevárre, Jåhkåmåhkke, Krokom, Liksjoe, Luleå, Luspie, Maalege, Suarsa, Straejmie, Sundsvall, Upmeje, Vualtjere, Åre, Åsele, Älvdaelie jïh Staare.

Meänkielin reeremedajvh

Giron, Háhpárándi, Jiellevárre, Kalix, Luleå, Pajala jïh Övertorneå.