Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Mijjese bïeljelh

Socialståvroste leah Stuehkesne.

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Ïerh Socialståvrose jïh verkeåajvehkasse Registraturen seedth.

Guessieadressh

Rålambsvägen 3 (mohte ij njoelkedassi jïh luhpiej goevtese)
Gjörwellsgatan 30 (njoelkedassi jïh luhpiej goevtese)

Telefovne

Veksele: 075-247 30 00 (aarkhbiejjieh ts. 08.00–17.00)

Sjïere gïetedæjjah

Jis datne gïetedæjjam ohtsedh man dïere lea sjïere suerkesne maahtah barkijh ohtsedidh.

Fakse

075-247 32 52

Daeveredåastove

Rålambsvägen 5, Stockholm (aarkhbiejjieh ts. 08.00–16.00)

Sjïere deahpadimmie

Laantedigkie, laavenjosteme reeremh jïh åårganisasjovnh edtjieh mijjen barkijem mij barkosne (Tib) bïeljelidh.

Webbegyhtjelassh

Datne maahtah fïejlh jïh dov vuajnoe webbesæjrose reektedh mijjen webbedïedtejidie.

Organisasjovnenummere

202100–0555