Dov reaktah

Jis datne aktem dejtstie vïjhte nasjovnellen unnebelåhkoejstie govlesovvh – judarh, romerh, saemieh, Sveerjensåevmieladtjh jallh tornedaelieladtjh – dellie datne leah tjarkebe reaktah jienebe suerkine åådtjeme.

Laake nasjovnellen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoej gïeli bïjre åenehks jeahta dov leah dah reaktah:

  • Gaajhkh byjjes gïehteldimmiej lea joekoen dïedte dov gïelem jïh dov kultuvrem vaarjelidh jïh evtiedidh.
  • Maanaj lea tjirkebe reakta dej gïelem jïh kultuvrem evtiedidh.
  • Dov lea reakta bïevnesh åadtjodh maam laake dutnjien sæjhta jiehtedh gaajhkh reeremijstie, dan meatan Socialståvroste.
  • Sjïere tsiehkine reeremen skålte datnem gaskesadtedh suevmiengïelesne, meänkieli:sne jïh saemiengïelesne – vuartesjh Rätten att använda ditt språk.
  • Healsoe- jïh skïemtjehoksen jïh sosijaledïenesjen dïedte barkijh gååvnesieh gieh maehtieh suevmiengïelesne, meänkieli:sne jïh saemiengïelesne gaskesadtedh.
  • Voeresh gieh reeremedajvesne årroeminie lea reakta dïenesjidie jïh såjhtem barkijistie mah maehtieh dej gïelem soptsestidh.
  • Reeremh edtjieh dejtie nasjovnellen unnebelåhkojde nuepieh vedtedh gyhtjelassh mah dejtie dijpieh raeriedidh, jih dan guhkies goh nuepie dej åårganisasjovnigujmie dejtie gyhtjelasside raeriedidh.