/
/
/

Användningsområden för ASI

ASI-intervjun kan användas för enskilda individer och grupper. Den kan också användas för uppföljning på klient- och verksamhetsnivå samt forsknings- och utvecklingsarbete.

ASI kan användas för:

  • kartläggning av enskilda klienters situation och hjälpbehov.
  • uppföljning av enskilda klienter. Om både ASI Grund och ASI Uppföljning har genomförts kan enskilda klienter situation och hjälpbehov följas upp.
  • lokal uppföljning. Om ASI Grund genomförs med en hel grupp av klienter eller patienter kan uppgifterna sammanställas så att de bildar underlag för bedömning av gruppens behov av insatser. Om samma grupp av klienter eller patienter följs upp med ASI Uppföljning kan uppgifterna sammanställas och jämföras. ASI-informationen ger då också ett underlag för verksamheters planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Det ställer dock krav på viss systematik i intervjuarbetet, kontroll av bortfallet och dokumentation av insatser.
  • att mäta förändring både för enskilda klienter och för grupper av klienter.
  • forskning och utvecklingsarbete. Den kan till exempel användas för beskrivningar av populationer och som instrument för utvärderingar av olika metoder och behandlingsinsatser.
  • att få underlag för de behandlingsenheter som rapporterar till Socialstyrelsens nationella databas Klienter i missbruksvård, KIM.