Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Anmäla till Inspektionen för vård och omsorg – lex Sarah

Om ett rapporterat missförhållande eller en risk för ett missförhållande är allvarligt ska en anmälan göras snarast till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det kan vara redan vid mottagandet av rapporten eller i ett senare skede under utredningen eller när utredningen är klar.

Det är den som bedriver verksamheten som ska göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg – en lex Sarah-anmälan. Anmälan görs av

  • berörd nämnd i en kommunal verksamhet
  • ledningen vid Statens institutionsstyrelse
  • den som bedriver en enskild verksamhet – till exempel aktiebolag, stiftelse, kooperativ eller förening.

En anställd kan inte göra en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Vad som ska anmälas

Med allvarliga missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Innehållet i anmälan

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ska göras på blanketten Anmälan - lex Sarah, bilaga till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah.

Till anmälan ska utredningen bifogas, om den är avslutad, samt andra handlingar som är av betydelse för det aktuella missförhållandet. Om utredningen inte har avslutats när anmälan görs ska den lämnas in så snart den har färdigställts och senast två månader efter det att anmälan har gjorts.

Anmälan görs till berörd regional avdelning

Anmälan görs till regional avdelning som har tillsyn över den verksamhet där det allvarliga missförhållandet har inträffat eller risken för ett allvarligt missförhållande har förelegat.

En lex Sarah-anmälan (blankett och utredning samt ev. andra handlingar) ska skickas med vanlig post. De flesta lex Sarah-anmälningar innehåller känsliga personuppgifter som omfattas av sekretess/tystnadsplikt. E-post och fax är inte tillräckligt säkra för att skydda sådana uppgifter.

Kontakt

Sayran Khayati
075-247 32 66