Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Rapportera missförhållanden – lex Sarah

Anställda med flera ska rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten.

Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas av rapporteringsskyldigheten. Det är

  • anställda
  • uppdragstagare
  • praktikanter under utbildning
  • deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program

Vad som ska rapporteras

Rapporteringsskyldigheten gäller missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden i den egna verksamheten som drabbar en eller flera enskilda som får insatser eller kan komma ifråga för insatser

  • inom socialtjänsten
  • vid Statens institutionsstyrelse
  • i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller vid utförande av personlig assistans där Försäkringskassan beviljat assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. 

Med missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. 

Rapporten ska lämnas till den som bedriver verksamheten

Rapporten om ett missförhållande eller risken för ett missförhållande ska genast lämnas till den som bedriver verksamheten, det vill säga till

  • berörd nämnd i en kommunal verksamhet
  • ledningen vid Statens institutionsstyrelse
  • den som bedriver en enskild verksamhet, till exempel aktiebolag, stiftelse, kooperativ eller förening. 

Ofta finns det i verksamheten en eller flera personer utsedda att ta emot rapporter.

Information om rapporteringsskyldigheten

Den som bedriver verksamheten är skyldig att informera anställda om rapporteringsskyldigheten och till vem den ska fullgöras.

Kontakt

Sayran Khayati
075-247 32 66