/

Nytt regelverk om utredning och anmälan av vårdskador

Från och med den 1 september 2017 finns bestämmelser om utredning och anmälan av vårdskada i två nya föreskrifter från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

  • Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete från Socialstyrelsen
  • Föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

De nya föreskrifterna ersätter Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.

Föreskrifterna ska tillämpas i verksamheter som omfattas av

  • hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
  • tandvårdslagen (1985:125)
  • lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar.

Föreskrifterna ska även tillämpas i verksamheter inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Utredning av händelse

Vårdgivare ska utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Omfattningen på utredningen ska anpassas efter händelsens karaktär. Vid händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada är vårdgivaren skyldig att göra en anmälan till IVO.

Kontakt

Juridiska frågor

Patientsäkerhetsfrågor: Charlotta George 
075-247 30 00