/

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd om lex Maria. De innehåller bland annat bestämmelser om hur en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Föreskrifterna om utredning av vårdskador återkallas

Socialstyrelsen har beslutat att återkalla föreskrifterna om utredning av vårdskador, som skulle ha börjat gälla vid årsskiftet. Syftet är att se över hur regelverket kan förtydligas så att utredningarna kan göras på ett mer ändamålsenligt sätt. Tillsvidare fortsätter föreskrifterna om lex Maria att gälla.

Läs om beslutet att återkalla föreskrifterna om utredning av vårdskador.

Patientsäkerhetslagen

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska

  • hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg.

Hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar till vårdgivaren

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

Vårdgivaren utreder, vidtar åtgärder och anmäler

När vårdgivaren tar emot en rapport om en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska det rapporterade utredas. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

Om vårdskadan är allvarlig ska vårdgivaren snarast anmäla den till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Enskilda som vill klaga på hälso- och sjukvården

Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte göra en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Information om hur man kan klaga på hälso- och sjukvården finns på Inspektionen för vård och omsorgs webbplats.