/
/

Sök kursämnen – ett utbildningsstöd för ST

Här kan du söka efter kursämnen till läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.

Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensut-veckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Du kan läsa mer om kursämnen och deras användningsområden på sidan Om kursämnen som utbildningsstöd

I filtreringsalternativen till höger kan du avgränsa ditt sökområde. För att få upp alla alternativ mellan dina sökningar så måste du klicka på ”Rensa”


Kursämne Svarar mot målbeskrivningar i SOSFS 2008:17
Abdominellt ultraljud för gastroenterologer. Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Abort, antikonception och missfall Obstetrik och gynekologi
Accesskirurgi Kärlkirurgi
Affektiva och psykotiska syndrom inom Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Affektiva sjukdomar Psykiatri
Akut barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Akut kardiologi Kardiologi
Akut neurologi Neurologi
Akut och kronisk hjärtsvikt inklusive pulmonell hypertension Kardiologi
Akut och kronisk kranskärlssjukdom Kardiologi
Akut och kronisk leversjukdom Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Akut och kronisk njursvikt för njurmedicin Medicinska njursjukdomar
Akut och kronisk smärta Internmedicin
Akut och kronisk smärta hos barn och ungdomar Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Akut onkologi Onkologi
Gynekologisk onkologi
Akut psykiatri Psykiatri
Akut traumaomhändertagande Kirurgi
Urologi
Kärlkirurgi
Akutsjukvård
Handkirurgi
Akuta förvärvade skador och sjukdomar i CNS hos barn och ungdomar, inklusive rehabilitering Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Akuta skador och kroniska tillstånd relaterade till fysisk aktivitet Ortopedi
Akuta, livshotande infektioner för infektionsläkare Infektionsmedicin
Akutgeriatrik Geriatrik
Akutkirurgi Kirurgi
Akutmedicin Reumatologi
Akutpediatrik Barn- och ungdomsmedicin
Allergologi för internmedicinare Internmedicin
Allergologi och lungmedicin Barn- och ungdomsmedicin
Allmänmedicinskt arbetssätt Allmänmedicin
Anafylaxi Allergologi
Anafylaxi hos barn och ungdomar Barn- och ungdomsallergologi
Anatomi, fysiologi, embryologi (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet) Neuroradiologi
Anatomi, histologi och embryologi för patologer Klinisk patologi
Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné Lungsjukdomar
Andningsvägarnas sjukdomar (larynx, trachea, bronker) Öron-, näs- och halssjukdomar
Andrologi Urologi
Anestesi och intensivvård för kirurger Kirurgi
Anestesiologiska och neurokirurgiska smärtbehandlingar Smärtlindring
Aneurysm och aortadissektion Kärlkirurgi
Angiologi-arteriella och venösa sjukdomar Internmedicin
Antibiotika och antivirala medel Klinisk bakteriologi och virologi
Antimikrobiell behandling med fokus på antibiotika och antivirala medel Infektionsmedicin
Klinisk bakteriologi och virologi
Barn- och ungdomsmedicin
Klinisk farmakologi
Allmänmedicin
Antimikrobiell terapi Infektionsmedicin
Arbetets sjukdomar Arbets- och miljömedicin
Arbetsfysiologisk diagnostik Klinisk fysiologi
Arbetsnära rehabilitering Arbets- och miljömedicin
Arbetssätt och kommunikation för allergologer Allergologi
Artritsjukdomar Reumatologi
Arytmier Kardiologi
Astma och KOL – Obstruktiva lungsjukdomar för lungmedicinare Lungsjukdomar
Avancerad smärtbehandling Akutsjukvård
Bakteriella och virala CNS-infektioner Infektionsmedicin
Barn- och neuroortopedi Ortopedi
Barn- och ungdomshabilitering Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomspsykiatri för ST-läkare i psykiatri Psykiatri
Barn- och ungdomsreumatologi Reumatologi
Barn - och ungdomsmedicin
Barn som far illa Barn- och ungdomsmedicin
Barnaudiologi Hörsel- och balansrubbningar
Barnet med flerfunktionsnedsättningar Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Barnets normala tillväxt och utveckling Barn- och ungdomsmedicin
Barnfoniatri Röst - och talrubbningar
Barnhälsovård - barns utveckling och hälsa 0-5 år Allmänmedicin
Barn- och ungdomsmedicin
Barnkardiologi Barn- och ungdomsmedicin
Barnmedicin inklusive barnneurologi med habilitering för barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Barnonkologi och hematologi Barn- och ungdomsmedicin
Barnpatologi Klinisk patologi
Barnreumatologi Reumatologi
Barnurologi Urologi
Barnögonsjukdomar och skelning Ögonsjukdomar
Basal akutsjukvård Akutsjukvård
Basal endoskopi Kirurgi
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Basal immunologi Allergologi
Basal kirurgisk teknik Obstetrik och gynekologi
Basal kirurgisk teknik Urologi
Basal Kirurgisk Teknik (BKT) Kirurgi
Basal klinisk färdighet Ortopedi
Basal neurofysiologi och mätteknik Klinisk neurofysiologi
Basal ÖNH - Klinisk anatomi, fysiologi och kirurgisk teknik Öron-, näs- och halssjukdomar
Behandlingsprinciper för malign hematologi Hematologi
Ben- och mjukdelspatologi Klinisk patologi
Benign hematologi Hematologi
Bensår Hud- och könssjukdomar
Beteendestörningar inom Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Bild- och funktionsdiagnostik Reumatologi
Bild- och funktionsdiagnostik av hjärtat Kardiologi
Binjurens sjukdomar och endokrin hypertoni Endokrinologi och diabetologi
Biverkningar Klinisk farmakologi
Bronkoskopi: Teori och praktik för bronkoskopiinriktade läkare Lungsjukdomar
Bråck Kirurgi
Bröstkirurgi Kirurgi
Bröstpatologi Klinisk patologi
Bäckenbotten Obstetrik och gynekologi
Cancer Plastikkirurgi
Cerebral pares Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Cerebral pares och tetraplegi för handkirurger Handkirurgi
CVI - Cerebral Visual Impairment Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Cytologisk diagnostik Klinisk patologi
Databaser och programvaror Klinisk genetik
De stora tumörsjukdomarna (bröst-, kolorektal-, prostata- och lungcancer) Onkologi
Gynekologisk onkologi
Degenerativ ledsjukdom Ortopedi
Degenerativa sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron- näsa-halsområdet) Neuroradiologi
Demenssjukdomar Geriatrik
Den akut sjuka patienten Internmedicin
Den allvarligt sjuka patienten Ortopedi
Dermatologi för allergologer Allergologi
Dermatologi för barn- och ungdomsallergologer Barn- och ungdomsallergologi
Dermatologi hos barn och vuxna – ur ett allergologiskt perspektiv Allergologi
Barn- och ungdomsallergologi
Dermatologi och venerologi för allmänmedicin Allmänmedicin
Dermatopatologi Hud- och könssjukdomar
Det svåra samtalet Klinisk genetik
Diabetes mellitus Endokrinologi och diabetologi
Diabetes och endokrinologi för internmedicinare Internmedicin
Diagnostik och behandling av hudtumörer Hud- och könssjukdomar
Diagnostiska metoder Klinisk bakteriologi och virologi
Diagnostiska system och metodik inom barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Dialysbehandling vid akut och kronisk njursvikt Medicinska njursjukdomar
Differentialdiagnostik Reumatologi
Differentialdiagnostik och sannolikhetsbedömning Akutsjukvård
Dopning inom idrott och samhälle Klinisk farmakologi
Ekokardiografi Kardiologi
Endokrin patologi Klinisk patologi
Endokrina organ Nuklearmedicin
Endokrinkirurgi Kirurgi
Endokrinologi Klinisk kemi
Endokrinologi och diabetes under adolescensen Endokrinologi och diabetologi
Barn- och ungdomsmedicin
Endokrinologi, hematologi och metabola sjukdomar Neonatologi
Endokrinologi, metabola sjukdomar och diabetes Barn- och ungdomsmedicin
Epidemiologi Socialmedicin
Epidemiologi och medicinsk statistik Klinisk farmakologi
Epidemiologi och prevention Akutsjukvård
Epidemiologi, uppföljning och register vid ögonsjukdomar Ögonsjukdomar
Epilepsi Klinisk neurofysiologi
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Neurologi
Psykiatri
Epilepsi för kliniska neurofysiologer Klinisk neurofysiologi
Epilepsi för neurologer Neurologi
Epilepsi hos barn och ungdomar Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Estetik och funktionella besvär Plastikkirurgi
Etik Barn- och ungdomsmedicin
Etik och förhållningssätt för rättsläkare Rättsmedicin
Etisk analys och reflektion Klinisk genetik
Etiska frågor inom njurmedicin Medicinska njursjukdomar
Exponering i arbetslivet och i den allmänna miljön Arbets- och miljömedicin
Fall hos äldre Geriatrik
Folkhälsa inklusive ojämlikhet i hälsa Socialmedicin
Fosterövervakning Obstetrik och gynekologi
Frakturer i hand och handled Handkirurgi
Funktionell mag- tarmsjukdom och motilitetsstörningar Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Funktionell neurokirurgi Neurokirurgi
Funktionella rubbningar och avflödeshinder i nedre urinvägar Urologi
Fysiologisk gastrointestinal diagnostik Klinisk fysiologi
Fysiologisk hjärtdiagnostik Klinisk fysiologi
Fysiologisk kärldiagnostik Klinisk fysiologi
Fysiologisk lungdiagnostik Klinisk fysiologi
Fysiologisk njur- och urinvägsdiagnostik Klinisk fysiologi
Födoämnesöverkänslighet Allergologi
Födoämnesöverkänslighet hos barn och ungdomar Barn- och ungdomsallergologi
Fördjupningskurs kronisk njursvikt (inklusive epidemiologi och prevention) Medicinska njursjukdomar
Förebyggande barnhälsovård Allmänmedicin
Företagshälsovård Arbets- och miljömedicin
Försäkringsfrågor för audiologer Hörsel- och balansrubbningar
Försäkringsmedicin och rehabilitering Ortopedi
Förvärvade genetiska sjukdomar Klinisk genetik
Förvärvade klaffel, aortasjukdom och hjärttumörer Kardiologi
Gastroenterologi och hepatologi för internmedicinare Internmedicin
Gastroenterologi, hepatologi och nutrition Barn- och ungdomsmedicin
Generell riskbedömning inom rättspsykiatri och kriminalvård avseende risk för återfall i brottslighet Rättspsykiatri
Genetisk nomenklatur Klinisk genetik
Genetisk vägledning Klinisk genetik
Genetiska begrepp och mekanismer Klinisk genetik
Gerontologi – det normala åldrandet Geriatrik
Glaukom Ögonsjukdomar
Global dermatologi Hud- och könssjukdomar
Global hälsa Socialmedicin
Gonadernas endokrinologi Endokrinologi och diabetologi
Grown up congenital heart disease (GUCH) Kardiologi
Grundläggande anestesi Anestesi och intensivvård
Grundläggande immunologi Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Grundläggande klinisk mikrobiologi Klinisk bakteriologi och virologi
Grundläggande och fördjupad intensivvård Anestesi och intensivvård
Grundläggande operativ färdighetsträning Kirurgi
Obstetrik och gynekologi
Urologi
Plastikkirurgi
Ortopedi
Kärlkirurgi
Handkirurgi
Grundläggande teknik och fysik inom fysiologiska, neurofysiologiska, radiologiska och nuklearmedicinska undersökningsmetoder Bild- och funktionsmedicin
Nuklearmedicin
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Grundläggande äldrepsykiatri Geriatrik
Neurologi
Psykiatri
Gränsområdesdermatologi Hud- och könssjukdomar
Gynekologi och obstetrik för allmänmedicin Allmänmedicin
Gynekologisk brachybehandling Onkologi
Gynekologisk onkologi
Gynekologisk cancer inklusive screening Obstetrik och gynekologi
Gynekologisk onkologi Onkologi
Gynekologisk onkologi
Gynekologisk patologi Klinisk patologi
Habilitering vid medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning Rehabiliteringsmedicin
Hand- och fotkirurgi Ortopedi
Handledarskap inom allmänmedicin Allmänmedicin
Handmissbildningar Handkirurgi
Hematologi Klinisk kemi
Hematologi för internmedicinare Internmedicin
Hemodynamisk diagnostik Klinisk fysiologi
Hemoterapi Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Hemsjukvård och vård av sköra äldre inom allmänmedicin Allmänmedicin
HIV och hepatit Infektionsmedicin
Hjärna Nuklearmedicin
Hjärntumörer hos barn Barnonkologi
Hjärt- och kärlpatologi Klinisk patologi
Hjärta Nuklearmedicin
Hjärtdiagnostik för kardiologer och fysiologer Internmedicin
Nuklearmedicin
Klinisk fysiologi
Barnkardiologi
Kardiologi
Hornhinnans, senhinnans och bindehinnans sjukdomar Ögonsjukdomar
Hud och psyke Hud- och könssjukdomar
Hudpatologi Klinisk patologi
Hud- och könssjukdomar
Hudpatologi för kliniska patologer Klinisk patologi
Huvudvärk Neurologi
Hydrocefalus hos vuxna Neurokirurgi
Hypofysens sjukdomar Endokrinologi och diabetologi
Hälso- och sjukvårdsorganisation för allmänmedicin Allmänmedicin
Hälsoekonomi Socialmedicin
Hälsofrämjande arbete – i praktiken Allmänmedicin
Barn- och ungdomsmedicin
Socialmedicin
Arbets- och miljömedicin
Rehabiliteringsmedicin
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Socialmedicin
Hälsoutveckling hos samhällets marginaliserade grupper Socialmedicin
Högriskpatogener och biosäkerhet Klinisk bakteriologi och virologi
Hörselfysiologi och mätmetoder Hörsel- och balansrubbningar
Hörselgenetik Hörsel- och balansrubbningar
Immunbristtillstånd och associerade infektioner Infektionsmedicin
Hematologi
Klinisk bakteriologi och virologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Immunhematologi för transfusionsmedicin Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Immunhistokemiska tekniker och analyser Klinisk patologi
Immunmodulerande behandlingar och terapeutiska afereser Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Immunologi för allergologer – från barn till vuxen Allergologi
Barn- och ungdomsallergologi
Immunologi för barn- och ungdomsallergologer Barn- och ungdomsallergologi
Immunologi och immunbrist Hematologi
Infektion eller inflammatoriska tillstånd Urologi
Infektion och hygien Neonatologi
Infektioner hos immunsupprimerade Hematologi
Infektioner hos immunsupprimerade Infektionsmedicin
Infektioner och vårdhygien inom neonatologi Infektionsmedicin
Klinisk bakteriologi och virologi
Neonatologi
Infektionsepidemiologi Klinisk bakteriologi och virologi
Infektionsmedicin för internmedicinare Internmedicin
Infektionsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar Lungsjukdomar
Infektionssjukdomar – klinik, diagnostik och terapi Klinisk bakteriologi och virologi
Infektionssjukdomar inom ÖNH Öron-, näs- och halssjukdomar
Infektionssjukdomar, immunologi och reumatologi Barn- och ungdomsmedicin
Inflammation och infektion (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet) Neuroradiologi
Inflammatorisk tarmsjukdom Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet Neurologi
Inflammatoriska systemsjukdomar Reumatologi
Initialt omhändertagande av ovanliga livshotande tillstånd Akutsjukvård
Initialt omhändertagande av vanliga livshotande tillstånd Akutsjukvård
Injektioner i struphuvudet och huvud-hals-området Röst- och talrubbningar
Intensivvård och hemodynamik hos kardiologiska patienter Kardiologi
Interstitiella lungsjukdomar Lungsjukdomar
Interventionell neuroradiologi Neuroradiologi
Intraoperativ neurofysiologisk funktionsövervakning Klinisk neurofysiologi
Introduktion i barnonkologi med hematologi Barnonkologi
Introduktion till gastroenterologisk öppenvård Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Introduktion till handkirurgi Handkirurgi
Jourförberedande obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi
Juridik för barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Juridik för patologer Klinisk patologi
Juridik för rättsläkare Rättsmedicin
Juridisk översiktskurs för rättspsykiatrin Rättspsykiatri
Kardiogenetik Klinisk genetik
Kardiologi för internmedicinare Internmedicin
Karotissjukdomar och kärlsjukdomar i thoraxaperturen Kärlkirurgi
Katastrofmedicin för internmedicinare Internmedicin
Katastrofmedicin och prehospitalt arbete Anestesi och intensivvård
Akutsjukvård
Internmedicin
Kirurgi
Kirurgisk och urologisk trauma Urologi
Klinisk diagnostik och behandling inom närliggande specialiteter Neuroradiologi
Klinisk farmakodynamik Klinisk farmakologi
Klinisk farmakokinetik Klinisk farmakologi
Klinisk farmakologi inom barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Klinisk genetik och dysmorfologi Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Klinisk nutrition för gastroenterologer Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Klinisk prövning Klinisk farmakologi
Klinisk rättsmedicin Rättsmedicin
Koagulation Klinisk kemi
Kolorektalkirurgi Kirurgi
Kommunikation och utbildning för barn- och ungdomsallergologer Barn- och ungdomsallergologi
Kommunikation, logistik och ledarskap i akutsjukvård Akutsjukvård
Komplexa handskador Handkirurgi
Komplicerad graviditet Obstetrik och gynekologi
Konsultationspsykiatri och psykosomatik Psykiatri
Koronarangio och PCI (Percutaneous Coronary Intervention) Kardiologi
Kriminalvårdskunskap Rättspsykiatri
Kriminologi Rättspsykiatri
Kritisk läkemedelsvärdering Klinisk farmakologi
Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi Psykiatri
Kroniskt sjuka patienter Internmedicin
Kunskap om välfärdssystem, inklusive författningskunskap Socialmedicin
Kvalitetssäkring och statistik Klinisk kemi
Kärlkirurgi Kirurgi
Laboratoriediagnostik av allergi- och autoimmunitet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Laboratoriediagnostik av immunbristtillstånd Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Laboratoriemedicinska metoder Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Laboratoriemetoder för genetisk analys Klinisk genetik
Laboratorieprocessen Klinisk kemi
Lag och rätt, etik, försäkringsmedicin Arbets- och miljömedicin
Laparoskopi Kirurgi
Led-, skelett- och mjukdelsinfektioner Infektionsmedicin
Ledning, styrning och organisation av hälso- och sjukvården Socialmedicin
Ledrelaterade sjukdomar och skador i hand och handled Handkirurgi
Leukemier och Non-Hodgkin Lymfom hos barn Barnonkologi
Lever- gallvägs- och pankreaspatologi Klinisk patologi
Levertransplantation Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Levnadsvanornas betydelse för hälsa och arbetsliv Arbets- och miljömedicin
Linsens sjukdomar, optik och refraktiv kirurgi Ögonsjukdomar
Lokal- och systembehandling vid vanliga dermatoser Hud- och könssjukdomar
Luftvägarnas och lungornas patologi Klinisk patologi
Luftvägshantering Anestesi och intensivvård
Luftvägsinfektioner och tuberkulos Infektionsmedicin
Lungfysiologi för lungmedicinare; lungfysiologiska undersökningsmetoder med betoning på tolkning Lungsjukdomar
Lungor Nuklearmedicin
Lungsjukdomar för internmedicinare Internmedicin
Lymfoida maligniteter Hematologi
Läkaren som medarbetare och ledare Alla specialiteter
Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen Alla specialiteter
Läkemedel i samhället Klinisk farmakologi
Läkemedel och äldre Geriatrik
Läkemedelsanalys och medicinsk bedömning Klinisk farmakologi
Läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning Medicinska njursjukdomar
Läkemedelsbehandling hos särskilda grupper Klinisk farmakologi
Läkemedelsinteraktioner Klinisk farmakologi
Läkemedelsrelaterade tillstånd Internmedicin
Läkemedelsöverkänslighet Klinisk farmakologi
Allergologi
Barn- och ungdomsallergologi
Läkemedelsöverkänslighet Allergologi
Mag- och tarmkanalens patologi Klinisk patologi
Maligna lymfom och hematopatologi Klinisk patologi
Medfödda metabola sjukdomar Klinisk kemi
Medicinsk tumörbehandling Onkologi
Gynekologisk onkologi
Medicinsk vetenskap Alla specialiteter
Medicinsk vetenskap för psykiatriker Psykiatri
Metabola sjukdomar Klinisk genetik
Metabola sjukdomar och enzymdefekter Endokrinologi och diabetologi
Metoder för hematologisk diagnostik Hematologi
Metoder inom klinisk kemi Klinisk kemi
Mikrobiologi och vårdhygien för infektionsläkare Infektionsmedicin
Miljömedicin Arbets- och miljömedicin
Missbildningar Plastikkirurgi
Missbildningar, metabola sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet) Neuroradiologi
Missbruksfarmakologi Klinisk farmakologi
Molekylär patologi Klinisk patologi
Molekylärbiologi i klinisk kemi Klinisk kemi
Multidisciplinär handläggning av kraniofacialt trauma Neurokirurgi
Öron -, näs - och halssjukdomar
Plastikkirurgi
Rehabiliteringsmedicin
Bild- och funktionsmedicin
Munhålans och matstrupens sjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar
Muskuloskeletala systemet Nuklearmedicin
Muskuloskeletalt ultraljud Reumatologi
Myeloida maligniteter Hematologi
Mykologi Klinisk bakteriologi och virologi
Myndighetsutövning och praktisk tillämpning Internmedicin
Nefrologi Barn- och ungdomsmedicin
Neonatal neurologi Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Neonatal och pediatrisk neurointensivvård Anestesi och intensivvård
Klinisk neurofysiologi
Neonatologi
Neonatologi Barn- och ungdomsmedicin
Nervsjukdomar och nervskador inom hand och arm Handkirurgi
Neuroanestesi med tillhörande intensivvård Anestesi och intensivvård
Neuroendokrina tumörer Endokrinologi och diabetologi
Neurofoniatri Röst- och talrubbningar
Neurofysiologi inom intensiv- och neonatalvård Klinisk neurofysiologi
Neurofysiologisk undersökning med evoked potentials Klinisk neurofysiologi
Neurofysiologisk utredning av centrala nervsystemet med EEG Klinisk neurofysiologi
Neurofysiologisk utredning av perifera nervsystemet Klinisk neurofysiologi
Neurogenetik Klinisk genetik
Neurogenetiska sjukdomar Neurologi
Neurokemi Klinisk kemi
Neurokognitiva störningar Neurologi
Neurologi för internmedicinare Internmedicin
Neurologi och habilitering Barn- och ungdomsmedicin
Neurologi, utveckling och uppföljning Neonatologi
Neurometabola sjukdomar hos barn och ungdomar Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Neuromuskulära sjukdomar Klinisk neurofysiologi
Neuromuskulära sjukdomar Neurologi
Neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Neuro-oftalmologi Ögonsjukdomar
Neuropatologi Klinisk patologi
Neuropsykiatri Psykiatri
Neuropsykiatri inom Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Neuropsykiatriska tillstånd och utvecklingsstörning Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Neuroradiologi och neurofunktionella metoder Klinisk neurofysiologi
Neurotrauma och neurointensivvård Neurokirurgi
Neurovaskulära sjukdomar Neurologi
Njurar Nuklearmedicin
Njurcancer Urologi
Njurfysiologi och hypertoni Medicinska njursjukdomar
Njurpatologi Medicinska njursjukdomar
Njursjukdomar för internmedicinare Internmedicin
Njurtransplantation Medicinska njursjukdomar
Noninvasiv elektrofysiologisk diagnostik Klinisk fysiologi
Nutrition Geriatrik
Nutrition, gastroenterologi, hepatologi och nefrologi Neonatologi
Näsa och bihålor Öron-, näs- och halssjukdomar
Näthinnan och näthinnans sjukdomar Ögonsjukdomar
Obstetrisk anestesi Anestesi och intensivvård
Ocklusiv kärlsjukdom Kärlkirurgi
Onkogenetik Klinisk genetik
Onkologi för internmedicinare Internmedicin
Orbita, ögonlock och tårvägar Ögonsjukdomar
Organisationsmedicin och hälsoekonomi Arbets- och miljömedicin
Ortopedisk medicin för allmänmedicin Allmänmedicin
Ortopedisk traumatologi Ortopedi
Osteoporos, infektioner i rörelseorganen och perifer cirkulationssvikt Ortopedi
Otoneurologi Öron-, näs- och halssjukdomar
Ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar Reumatologi
Ovanliga nuklearmedicinska undersökningar Nuklearmedicin
Pacemaker och ICD Kardiologi
Palliation för kirurger Kirurgi
Palliativ medicin för internmedicinare Internmedicin
Palliativ vård av cancerpatienter Onkologi
Gynekologisk onkologi
Palliativ vård av äldre Geriatrik
Parasitologi Klinisk bakteriologi och virologi
Patientcentrerad kommunikation inom allmänmedicin Allmänmedicin
Patientkommunikation vid maligna sjukdomar Onkologi
Gynekologisk onkologi
Patologi för rättsläkare Rättsmedicin
Pedagogik Alla specialiteter
Pedagogik och retorik Klinisk farmakologi
Pediatrisk anestesi och tillhörande intensivvård Anestesi och intensivvård
Pediatrisk dermatologi Hud- och könssjukdomar
Pediatrisk hematologi med koagulation Barnonkologi
Pediatrisk neurokirurgi Neurokirurgi
Peniscancer och testikelcancer Urologi
Perinatalmedicin, genetik, missbildningar och syndrom samt etik och lagstiftning Neonatologi
Personlighetssyndrom Psykiatri
Plasma- och urinproteiner samt lipider i klinisk diagnostik Klinisk kemi
Praktisk kärlkirurgi – öppen och endovaskulär Kärlkirurgi
Praktiska färdigheter i diagnostik Akutsjukvård
Praktiska terapeutiska färdigheter Akutsjukvård
Prehospital vård och prioritering Akutsjukvård
Prehospitalt omhändertagande och katastrofmedicin Anestesi och intensivvård
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) Klinisk genetik
Prenataldiagnostik Klinisk genetik
Primära njursjukdomar och systemsjukdomar med njurengagemang Medicinska njursjukdomar
Prostatacancer Urologi
Psykiatri och beroende Internmedicin
Psykiatri och samhälle Psykiatri
Psykiatrisk diagnostik Psykiatri
Psykiatrisk juridik Psykiatri
Psykiatrisk neurovetenskap Barn- och ungdomspsykiatri
Psykiatrisk neurovetenskap Psykiatri
Psykisk ohälsa och beroendesjukdomar i befolkningen Socialmedicin
Psykofarmakologi Psykiatri
Psykosocial obstetrik och gynekologi inklusive sexologi Obstetrik och gynekologi
Psykosomatisk problematik Barn- och ungdomsmedicin
Psykossjukdomar Psykiatri
Psykoterapi inom barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Radiologi för kirurger Kirurgi
Regional anestesi Anestesi och intensivvård
Registerkunskap och patientsäkerhet Ortopedi
Rehabilitering av äldre Geriatrik
Rehabilitering vid förvärvade skador och sjukdomar i hjärnan Rehabiliteringsmedicin
Rehabilitering vid förvärvade skador och sjukdomar i ryggmärgen Rehabiliteringsmedicin
Rehabilitering vid långvarig smärta Rehabiliteringsmedicin
Rehabilitering vid neurologiska sjukdomar Rehabiliteringsmedicin
Rehabilitering vid synnedsättning Ögonsjukdomar
Rehabiliteringsmedicinsk baskompetens Rehabiliteringsmedicin
Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Obstetrik och gynekologi
Resistensbestämning och resistensmekanismer Klinisk bakteriologi och virologi
Respiratoriska och kardiovaskulära problem inklusive akut omhändertagande och transporter Neonatologi
Reumatologi för internmedicinare Internmedicin
Reumatologisk farmakoterapi Reumatologi
Reumatologisk immunologi Reumatologi
Rinitastma - ett helhetsperspektiv på luftvägsinflammation Barn- och ungdomsallergologi
Öron -, näs - och halssjukdomar
Allmänmedicin
Risk-nytta-värdering i kritiska situationer Anestesi och intensivvård
Akutsjukvård
Kirurgi
Klinisk neurofysiologi
Risk-nyttavärdering och beslutsfattande Akutsjukvård
Ryggens skador och sjukdomar Ortopedi
Ryggmärgsbråck och hydrocefalus Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Rättspsykiatri Psykiatri
Röntgendiagnostiska metoder och strålskydd Kärlkirurgi
Rörelsestörningar Neurologi
Röst och fonokirurgi Röst- och talrubbningar
Röst- och talrubbningar Öron-, näs- och halssjukdomar
Röstakustik och språklära för foniater Röst- och talrubbningar
Samtalsmetodik och kulturkompetens Barn- och ungdomspsykiatri
Samverkan med andra aktörer inom barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Sentransfereringar inom övre extremiteten Handkirurgi
Sexologi Psykiatri
Sjukdomsförebyggande insatser Socialmedicin
Släktträdsanalys Klinisk genetik
Smittskydd Klinisk bakteriologi och virologi
Smärta Anestesi och intensivvård
Smärta - grunderna för den kliniska vardagen Anestesi och intensivvård
Akutsjukvård
Intermedicin
Smärtlindring
Geriatrik
Rehabiliteringsmedicin
Klinisk neurofysiologi
Smärta hos äldre Geriatrik
Smärtanalys Smärtlindring
Smärtans neurofysiologi Klinisk neurofysiologi
Smärtfarmakologi Smärtlindring
Smärtfysiologi Smärtlindring
Smärtmekanismer Smärtlindring
Smärtrehabilitering Smärtlindring
Solida tumörer hos barn Barnonkologi
Spinal neurokirurgi Neurokirurgi
Spridd malign sjukdom av okänt ursprung: Multidisciplinärt arbetssätt i utredning-handläggning Onkologi
Gynekologisk onkologi
Språk och kommunikation Rättsmedicin
Sten och obstruktion i övre urinvägar Urologi
Strålbehandling Onkologi
Gynekologisk onkologi
Strålskydd, radiobiologi, radiofarmakologi samt relevant lagstiftning Nuklearmedicin
Substansrelaterade syndrom Psykiatri
Substansrelaterade syndrom inom barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Suicidologi Psykiatri
Suicidologi inom barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Supportive care, komplikationer och psykosociala aspekter hos barn Barnonkologi
Svikt av vitala funktioner Internmedicin
Svåra besked vid synnedsättning – kommunikation och bemötande Ögonsjukdomar
Svåra samtal och vård i livets slutskede Hematologi
Sväljning ur ÖNH-perspektiv Röst- och talrubbningar
Symtom och sjukdom i manliga könsorgan Urologi
Symtombaserad handläggning Internmedicin
Symtombaserad icketraumatisk akutsjukvård för vuxna Akutsjukvård
Geriatrik
Internmedicin
Syndromutredning Klinisk genetik
Synkrav för körkort och licenser Ögonsjukdomar
Sår hos den äldre patienten Geriatrik
Sällsynta diagnoser Klinisk genetik
Sömn och sömnutredningar Klinisk neurofysiologi
Sömn- och vakenhetsstörningar i alla åldrar Klinisk neurofysiologi
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Barn- och ungdomsmedicin
Psykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
Öron -, näs - och halssjukdomar
Sömnstörningar hos barn och ungdomar Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Sömnstörningar inklusive Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) Öron-, näs- och halssjukdomar
Teknik Plastikkirurgi
Teknik och fysik Nuklearmedicin
Teknik och fysik inom klinisk fysiologi Klinisk fysiologi
Teknisk audiologi Hörsel- och balansrubbningar
Thoraxanestesi och thoraxintensivvård Anestesi och intensivvård
Thoraxradiologi Lungsjukdomar
Tillämpad juridik i akutsjukvård och samverkan med andra samhällsaktörer Akutsjukvård
Tillämpad neurokirurgisk anatomi och teknik Neurokirurgi
Toxikologi för rättsläkare Rättsmedicin
Transkulturell psykiatri inklusive migrations-, asyl- och flyktingfrågor Psykiatri
Transplantationsimmunologi Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Trauma Kirurgi
Trauma (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet) Neuroradiologi
Trauma inom ÖNH Öron-, näs- och halssjukdomar
Trauma och blödningskontroll Kärlkirurgi
Trauma- och stressrelaterade tillstånd inom Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Trauma och sår Plastikkirurgi
Traumatologi Rättsmedicin
Trombos och hemostas Hematologi
Tropik- och resemedicin Klinisk bakteriologi och virologi
Tropikmedicin Infektionsmedicin
Tumörbiologi Klinisk patologi
Tumördiagnostik Nuklearmedicin
Tumörer i nervsystemet Neurologi
Tumörer i rörelseorganen Ortopedi
Tumörer i struphuvudet Röst- och talrubbningar
Tumörer i övre extremiteten Handkirurgi
Tumörer inom ÖNH Öron-, näs- och halssjukdomar
Tumörer och infektionssjukdomar i CNS Neurokirurgi
Tumörsjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet) Neuroradiologi
Ultraljud Obstetrik och gynekologi
Underburenhet Neonatologi
Undersökningsmetoder, bildhantering, säkerhet, läkemedel (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet) Neuroradiologi
Ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicin
Urinvägsbesvär hos äldre Geriatrik
Urologisk palliativ vård Urologi
Urologisk patologi Klinisk patologi
Urotelialcancer Urologi
Utvecklingspsykologi Barn- och ungdomspsykiatri
Uveas sjukdomar Ögonsjukdomar
Vaccinationer, resemedicin och profylax Infektionsmedicin
Vaccinologi Klinisk bakteriologi och virologi
Vaccinologi med fokus på svenska förhållanden Klinisk bakteriologi och virologi
Infektionsmedicin
Barn- och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomsallergologi
Vanliga sjukdomar hos äldre, utom demensjukdomar Geriatrik
Vanligt förekommande endokrina tillstånd exklusive diabetes mellitus Endokrinologi och diabetologi
Vaskulär medicin Kärlkirurgi
Vaskulär neurokirurgi Neurokirurgi
Vaskulära sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet) Neuroradiologi
Venereologi Hud- och könssjukdomar
Venös insufficiens Kärlkirurgi
Vestibulogi Hörsel- och balansrubbningar
Vetenskapligt förhållningsätt inom allmänmedicin Allmänmedicin
Vetenskapsteori och kvalitetsarbete för kirurger Kirurgi
Vulvasjukdomar och STI Obstetrik och gynekologi
Vuxenaudiologi Hörsel- och balansrubbningar
Vuxenpsykiatri och rättspsykiatri för barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Vårdhygien Klinisk bakteriologi och virologi
Yrkes- och miljödermatologi Hud- och könssjukdomar
Ytterligare metoder vid undersökning av avliden Rättsmedicin
Zoonotiska infektioner Klinisk bakteriologi och virologi
Ångestsjukdomar Psykiatri
Ångeststörningar och tvångssyndrom inom Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Återupplivning Anestesi och intensivvård
Äldrejuridik Geriatrik
Äldrepsykiatri Geriatrik
Äldrepsykiatri Psykiatri
Ärftliga och medfödda njursjukdomar Medicinska njursjukdomar
Ätstörningar Psykiatri
Ätstörningar inom Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Ögats tumörsjukdomar Ögonsjukdomar
Ögonkomplikationer vid diabetes och retinala kärlsjukdomar Ögonsjukdomar
Ögontrauma Ögonsjukdomar
Örat – balans och hörsel Öron-, näs- och halssjukdomar
Öron-, näs- och halspatologi. Klinisk patologi
Öron-Näsa-Hals för allmänmedicin Allmänmedicin
Överkänslighet mot läkemedel och vacciner hos barn och ungdomar Barn- och ungdomsallergologi
Övre abdominell kirurgi Kirurgi
Övre och nedre luftvägar för allergologer Allergologi
Övre och nedre luftvägar för barn- och ungdomsallergologer Barn- och ungdomsallergologi
Övriga organspecifika tumörsjukdomar inklusive lymfom Onkologi
Gynekologisk onkologi

Sök och avgränsa

Kontakt