/
/

Läkemedelslager – Nationellt säkerhetslager av antidoter och vissa vacciner

Socialstyrelsen har sedan 2010 i uppdrag att säkerställa tillgången i Sverige av ett tjugotal ormsera och ett trettiotal andra antidoter, två vacciner samt sedan 2012 två immunglobuliner.

Tjänsten utförs av Apoteket AB via Apoteket CW Scheele i Stockholm och syftar till att stötta sjukvården vid akut uppkomna behov.

Brist på antidoter och vacciner ska inte uppstå

Dessa antidoter mot till exempel ormbett lagerhålls i begränsad mängd av sjukvården på grund av att de ofta är dyra, används relativt sällan samt även kan vara mycket svåra att få tag på, men de kan rädda liv. Landstingen förutsätts hålla de antidoter som kan behövas i sina läkemedelsförråd. Denna tjänst är endast som en extra säkerhet för att förhindra brist som i värsta fall kan innebära fara för patienters liv. Uppdraget har utökats till att även omfatta immunglobulin mot rabies och tetanus samt difteriantitoxin. Aktuellt sortimentet av ormsera och antidoter fastställs och ses över regelbundet i samråd med Giftinformationscentralen.

När det gäller vacciner mot gula febern och mot rabies så rör det sig om vacciner som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter eller rekommendationer eller där det finns internationella åtaganden och där bristsituationer tidigare har uppstått.

Giftinformationscentralen kan ge råd

I händelse av en förgiftning kan Giftinformationscentralen bistå med råd angående indikationen för antidoter och hur de doseras. I samband med bett av giftorm rekommenderas alltid kontakt med Giftinformationscentralen, som har öppet dygnet runt för telefonrådgivning.

Aktuell information om var, och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade går att hitta i Giftinformationscentralens antidotregister, se länk i vänsterspalten. Detta gäller inte bara för det egna sjukhuset utan även för att avgöra från vilket närliggande sjukhus mer motgift kan rekvireras vid en bristsituation. Lagrade mängder vid jourapoteket C W Scheele i Stockholm finns också angivna, och därifrån kan antidoter rekvireras akut dygnet runt.

Beställning av antidoter vid akuta behov

Vid en akut bristsituation i samband med en förgiftning kan den aktuella antidoten rekvireras från Apoteket C W Scheele (CWS). Läkemedlen får lämnas ut direkt till landstinget utan beslut från Socialstyrelsen.

CWS har beredskap och rutiner för att, dygnet runt årets alla dagar, omedelbart kunna leverera ut vacciner, ormsera och antidoter till sjukhus och sjukvårdsinrättningar i Sverige. CWS erbjuder via en underleverantör olika typer av transport beroende på hur akut leverans som krävs. Val av transportsätt avgörs av beställaren efter samråd med CW Scheele och Giftinformationscentralen. Beställaren betalar för läkemedlet samt transportkostnader.

Kontaktinformation

Apoteket C W Scheele, telefonnummer: 010-447 61 00 

  • akutbeställningar till sjukvården: knappval 1
  • myndigheter: knappval 4.   

Giftinformationscentralen, GIC

  • vid förgiftningstillbud 112 (dygnet runt, begär "giftinformation")  
  • i mindre brådskande fall 010-456 67 00 (dygnet runt).