/
/

Kunskapscentrum

Socialstyrelsen stödjer forskning och utveckling inom katastrofmedicin genom fem kunskapscentrum förlagda vid olika universitet och forskningsinstitut.

Syftet med kunskapscentrum

Förutom vetenskaplig forskning och utveckling gör kunskapscentrumen bland annat omvärldsanalyser och kan lämna expertstöd. Verksamheten ska leda till att ny kunskap tas fram och sprids som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför allvarliga händelser.

De olika kunskapscentrumen

Kunskapscentrumen finns vid universitet, myndigheter eller motsvarande med koppling till klinisk verksamhet. Det finns i dag kunskapscentrum för katastrofmedicin, katastrofpsykiatri, katastroftoxikologi och strålningsmedicin vid katastrofer.

Upphandling

Så som tidigare aviserats gör Socialstyrelsen bedömningen att överenskommelser mellan statliga myndigheter inte kan undantas från lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) efter en dom i kammarrätten 2017 (kammarrätten i Stockholm, mål nr 7355-16). Detta innebär att även verksamhet som bedrivits vid kunskapscentrum upphandlas från den 1 januari 2019. Den nuvarande ansökningsprocessen för Socialstyrelsens kunskapscentrum i katastrofmedicin gällande centrumstöd och stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt måste därför ändras till att istället upphandlas.

Upphandlingen kommer att genomföras för verksamhet som syftar till att utveckla och upprätthålla expertis samt att sprida kunskap inom ämnesområdet katastrofmedicin. Vi ser fortsatta behov inom de befintliga inriktningarna (global katastrofmedicin och internationella insatser, katastrofmedicin – extrema och komplexa skadeplatser, katastroftoxikologi, psykotraumatologi vid allvarlig händelse, strålningsmedicin vid katastrofer) men även behov att inkludera traumatologi.

En kortfattad beskrivning av respektive kunskapsområde kommer att tillhandahållas i samband med upphandlingen, liksom Socialstyrelsens övergripande och ämnesspecifika mål för verksamheterna.

Socialstyrelsens framtida behov avseende tjänster inom katastrofmedicin kommer att tillgodoses av och vara begränsade till de leverantörer som ingår avtal med Socialstyrelsen i enlighet med de villkor som kommer framgå av upphandlingsdokumentet.

Det är ett omfattande arbete att omforma den nuvarande ansökningsprocessen till en relativt komplex, strikt juridiskt reglerad upphandlingsprocess med flera steg, varför det har varit svårt att tidsberäkna det förberedande arbetet. Socialstyrelsen kan inte ge exakt information om när upphandlingsdokumentet är färdigt och därmed datum för anbudsprocessen. Det är sannolikt att anbudsprocessen kan inledas under november 2018 och första steget genomfört under januari 2019. Avrop för tjänsten kunskapscentrum kommer därefter att prioriteras och beräknas kunna slutföras under första kvartalet 2019.

Kontakt

Susannah Sigurdsson
075-247 30 82

Ulf Törnebladh
075-247 42 08