Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Kunskapscentrum

Socialstyrelsen stödjer forskning och utveckling inom katastrofmedicin för att upprätthålla kvalificerad nationell kompetens inom katastrofmedicin och krisberedskap.

Kunskapscentrum i katastrofmedicin

Katastrofmedicinsk verksamhet med stöd från Socialstyrelsen har sedan en längre tid bedrivits vid olika kunskapscentrum. Förutom vetenskaplig forskning och utveckling har verksamheten också inkluderat bland annat att utföra omvärldsanalyser och att lämna expertstöd. Målsättningen för verksamheten vid centrumen är att den ska leda till att ny kunskap tas fram och sprids som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför särskilda händelser.

Kunskapscentrumen i katastrofmedicin har varit förlagda till universitet, myndigheter eller motsvarande med koppling till klinisk verksamhet, och vid utgången av 2018 fanns följande centrum:

Upphandling

Utifrån en dom i kammarrätten 2017 (kammarrätten i Stockholm, mål nr 7355-16) bedömer Socialstyrelsen att överenskommelser mellan statliga myndigheter inte kan undantas från lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att även verksamhet som bedrivs vid kunskapscentrum behöver upphandlas från den 1 januari 2019. Den nuvarande ansökningsprocessen för Socialstyrelsens kunskapscentrum i katastrofmedicin gällande centrumstöd och stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt måste därför ändras till att i stället upphandlas.

Upphandlingen kommer att genomföras för verksamhet som syftar till att bedriva forskning, att utveckla och upprätthålla expertis samt att sprida kunskap inom ämnesområdet katastrofmedicin. Socialstyrelsen ser fortsatta behov inom de befintliga inriktningarna av katastrofmedicin (global katastrofmedicin och internationella insatser, prehospital vård vid komplexa skadeområden, toxikologi, psyko-traumatologi och strålningsmedicin), men det finns även behov av att inkludera inriktningen traumatologi framöver.

En kortfattad beskrivning av respektive kunskapsområde kommer att tillhandahållas i samband med upphandlingen, liksom Socialstyrelsens övergripande och ämnesspecifika inriktningar för verksamheterna.

Socialstyrelsens framtida behov när det gäller tjänster inom katastrofmedicin kommer att tillgodoses av, och vara begränsade till, de leverantörer som ingår avtal med Socialstyrelsen i enlighet med de villkor som kommer att framgå av upphandlingsdokumentet.

Det är ett omfattande arbete att omforma den nuvarande ansökningsprocessen till en relativt komplex, strikt juridiskt reglerad upphandlingsprocess med flera steg. Det har därför varit svårt att tidsberäkna det förberedande arbetet. Socialstyrelsen kan inte ge exakt information om när upphandlingsdokumentet är färdigt och därmed datum för start av anbudsprocessen. Myndigheten bedömer att anbudsprocessen på ramavtalsnivå kommer att kunna genomföras under kvartal 1, 2019. Avrop för tjänsten kunskapscentrum kommer därefter att prioriteras och beräknas kunna genomföras under första tertialet 2019.

Kontakt

Susannah Sigurdsson
075-247 30 82

Ulf Törnebladh
075-247 42 08