/
/

Kunskapscentrum

Socialstyrelsen stödjer forskning och utveckling inom katastrofmedicin genom fem kunskapscentrum förlagda vid olika universitet och forskningsinstitut.

Syftet med kunskapscentrum

Förutom vetenskaplig forskning och utveckling gör kunskapscentrumen bland annat omvärldsanalyser och kan lämna expertstöd. Verksamheten ska leda till att ny kunskap tas fram och sprids som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför allvarliga händelser.

De olika kunskapscentrumen

Kunskapscentrumen finns vid universitet, myndigheter eller motsvarande med koppling till klinisk verksamhet. Det finns i dag kunskapscentrum för katastrofmedicin, katastrofpsykiatri, katastroftoxikologi och strålningsmedicin vid katastrofer.

Upphandling

Såsom tidigare aviserats gör Socialstyrelsen bedömningen att överenskommelser mellan statliga myndigheter inte kan undantas från lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) efter en dom i kammarrätten 2017. Detta innebär att även verksamhet som bedrivits vid kunskapscentrum upphandlas från den 1 januari 2019. Den nuvarande ansökningsprocessen för Socialstyrelsens kunskapscentrum i katastrofmedicin gällande centrumstöd och stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt måste därför ändras till att istället upphandlas.

Upphandlingen kommer att genomföras i form av ett flerårigt ramavtal för verksamhet som syftar till att utveckla och upprätthålla expertis samt att sprida kunskap inom ämnesområdet katastrofmedicin. Vi ser fortsatta behov inom de befintliga inriktningarna (global katastrofmedicin och internationella insatser, katastrofmedicin – extrema och komplexa skade-platser, katastroftoxikologi, psykotraumatologi vid allvarlig händelse, strålningsmedicin vid katastrofer) men även behov att inkludera traumatologi.

En kortfattad beskrivning av respektive kunskapsområde kommer att tillhandahållas i samband med att upphandlingsprocessen startar, liksom Socialstyrelsens övergripande och ämnesspecifika mål för verksamheterna.

Ramavtalet planeras att omfatta tjänster avseende det grundläggande kunskapscentrumuppdraget, forsknings- respektive utvecklingsprojekt samt ge möjligheten för Socialstyrelsen att även avropa andra specifika uppdrag. Ramavtalet kommer sannolikt att indelas i två eller fler ramavtalsområden, med olika kravnivå på leverantör kopplat till de olika verksamheterna.

Socialstyrelsen har för avsikt att teckna ramavtal med leverantörer inom de områden som beskrivits ovan. Socialstyrelsen kommer under ramavtalstiden att skicka ut avropsförfrågningar till ramavtalsleverantörerna om de tjänster som behövs. Av förfrågningarna kommer det tydligt framgå vilka krav som ställs på en specifik tjänst. Ramavtalsleverantörerna kommer ges möjlighet att lämna anbud på de efterfrågade tjänsterna och Socialstyrelsen kommer sedan tilldela avropskontrakt till leverantörer enligt förutbestämda kriterier. Leverantörerna på ramavtalet kommer genom avropskontrakten leverera de tjänster Socialstyrelsen har behov av.

För att ha rätt att lämna anbud på tjänsterna som avropas krävs det att leverantören är del av ramavtalet. Det är därför viktigt att som leverantör vara aktiv och lämna anbud i upphandlingen av ramavtalet om det finns ett intresse att leverera tjänsterna vid ett senare tillfälle. Anknytning till relevant klinisk sjukvård kommer att vara nödvändig för en ramavtalsleverantör.

Tjänsten kunskapscentrum kommer jämfört med dagens situation att öka i betydelse och även inbegripa strategiska analyser och proaktivitet gentemot Socialstyrelsen, etablerande av nationella nätverk med kunskapscentrum som nod, samt högre krav på spridande av kunskap och information via webbsidor, möten och skriftligt material till relevanta målgrupper. Avsikten är att avrop för tjänsten kunskapscentrum kommer att vara fleråriga.

Det är ett omfattande arbete att omforma den nuvarande ansökningsprocessen till en relativt komplex, strikt juridiskt reglerad upphandlingsprocess med flera steg, varför Socialstyrelsen för närvarande inte kan ge information om när upphandlingsdokumentet kan vara färdigt och anbud kan skickas in till myndigheten. Det är sannolikt att anbudsprocessen kan efter sommaren 2018.

Kontakt

Susannah Sigurdsson
075-247 30 82

Ulf Törnebladh
075-247 42 08