Statistik om NordDRG

Korta fakta

  • De vanligaste orsakerna till inläggning i slutenvård är förlossning, buksmärtor, hjärtbesvär och lunginflammation.
  • De vanligaste vårdkontakterna i dagkirurgi är hudingrepp och kataraktoperationer.

Statistikrapport

  • DRG-statistik är en årlig rapport som presenterar data från Socialstyrelsens patientregister ur ett DRG-perspektiv. DRG-statistiken ger en bra översikt över sjukvårdsproduktion och konsumtion för landsting, regioner, sjukhus och kliniker.

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

  • Statistikdatabasen för DRG i sluten vård omfattar bland annat antal vårdtillfällen, antal diagnoser per vårdtillfälle, beräknad medelvårdtid och DRG-vikt för åren 1997–2015. Lägsta nivå för presentation av data är sjukhus -DRG. DRG-statistiken för 2015 har uppdaterats 2017-05-15.

Pivottabeller för djupare analyser

För egna analyser finns pivottabeller som innehåller en aggregerad databas för DRG i sluten vård, vilket innebär att ingen information kan kopplas till enskilda individer. Nytt från och med 2014 är att variabeln kön och uppdelning på män och kvinnor lagts till statistiken. Möjligheten att välja statistik på kliniknivå har tagits bort från statistiken med hänvisning till sekretess. Tabellen medger ett friare val av uttag av data men ger inga färdiga presentationer.


Slutenvård

Öppenvård

Statistikens källor

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret.

Kvalitet och bortfall

Statistikens kvalitet beror på patientregistrets kvalitet, eftersom det utgör källan. Bortfallet är litet och kvaliteten den samma som registrets. Registret införde månadsrapportering år 2015, vilket kan påverka statistiken.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa statistik. Det är däremot inte möjligt att beställa individuppgifter för forskningsändamål eftersom sådana uppgifter inte samlas in av Socialstyrelsen.