Logiken i NordDRG

Logiken i DRG bygger på att medicinskt likartade och lika resurskrävande patienter, sorteras in i samma diagnosrelaterade grupp.

Grupperingen görs utifrån vad som redan registreras i sjukvårdens patientadministrativa system, nämligen

  • kod för huvuddiagnos
  • eventuella bidiagnos- och åtgärdskoder
  • ålder
  • och i slutenvård dessutom utskrivningssätt.

Logiken i NordDRG uppdateras i början av varje kalenderår. 

Vägledning till NordDRG

Vägledningen till NordDRG är en förenklad version av grupperingslogiken i NordDRG och är i de flesta fall fullt tillräcklig för att användarna ska förstå den. 

Från 2017 är vägledningen så stor att vi inte publicerar den här på webbplatsen. Mejla CPK@socialstyrelsen.se för att få tillgång till den.

Ladda ner eller beställ

DRG - grundläggande begrepp och principer

Problem i NordDRG

Inga av de fel som redovisas i dokumentet är tillräckligt allvarliga för att motivera en ny version för innevarande år. Felen kommer att rättas i nästa ordinarie version.

 

Logikförändringar

För att bibehålla NordDRG-systemets aktualitet i förhållande till utvecklingen i sjukvården krävs att det uppdateras varje år.

Förslå en logikförändring

The Nordic Casemix Centre har ansvaret för grupperingslogiken i NordDRG. Till centret är en expertgrupp och en styrgrupp för NordDRG knutna. På nationell nivå har Socialstyrelsen ansvaret för förvaltning och utveckling av den svenska versionen av NordDRG.

Skicka förslaget till cpk@socialstyrelsen.se

Tänk på att

  • tydligt motivera varför du till ha en förändring
  • ange klart och tydligt vilket DRG alternativt MDC som berörs och vilka diagnos- och/eller åtgärdskoder det gäller
  • kostnadsanalys på årsbasis måste bifogas (om det finns några)
  • förankra ändringsförslaget hos andra inblandade specialister – ju fler som står bakom förslaget, desto bättre
  • följ kriterierna för ändring i DRG-strukturen. Det ökar möjligheterna att få igenom förslaget.

Om förslaget godtas skickas det vidare till The Nordic Casemix Centre som lägger ut det på NordDRG-forum. NordDRG-forum är ett öppet dis-kussionsforum på engelska där alla som har synpunkter kan delta i diskussionen om de utlagda förslagen.

Förslagen kompletteras med volym- och kostnadsdata. Expertgruppen för NordDRG diskuterar och fattar preliminära beslut om frågorna. Därefter behandlas förslagen i styrgruppen för NordDRG där de avgörande besluten fattas.