Definitioner i NordDRG

Grupperna i NordDRG definieras genom kod och text. NordDRG i Sverige är ett system för patientklassificering och består av cirka 1 800 grupper som gäller slutenvård, psykiatri, rehabilitering, specialiserad öppenvård och, från och med 2017, primärvård.

NordDRG är ett sekundärt patientklassificeringssystem till skillnad från primära klassificeringssystem, till exempel ICD-10. Med sekundära patientklassificeringssystem menas ett system där man grupperar enskilda patienters vårdhändelser i större grupper utifrån medicinsk synvinkel och efter hur resurskrävande de är, beräknat med hjälp av en algoritm.

NordDRG är indelat i 29 kapitel som kallas MDC (Major Diagnostic Categories). Huvuddiagnosen bestämmer vilket kapitel DRG-grupperna ska tillhöra.

Dagsjukvård

DRG som av en expertpanel bedömts vara mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett vanligt mottagningsbesök normalt kräver i den specialiserade öppenvården. Dagsjukvården är uppdelad på dagkirurgi, dagmedicin samt dagendoskopier. Definitioner av grupperna finns i Vägledning till NordDRG. Kapitel 1. I nedanstående filer finns förteckning med över dagsjukvård.