/
/

Diagnoskoder (ICD-10)

Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.

Kodning av sepsis enligt Sepsis-3

Synsättet på sjukdomstillstånd med sepsis har utvecklats och en internationell arbetsgrupp har tagit fram nya definitioner och diagnostiska kriterier för sepsis och septisk chock, Sepsis-3. En svensk konsensusgrupp har på uppdrag av Svenska Infektionsläkarföreningen, Svensk förening för akutsjukvård, Svensk förening för anestesi och intensivvård samt Svenska Intensivvårdsregistret enats om hur Sepsis-3 bör användas inom svensk sjukvård (dec. 2017, rev. sept. 2018).

Kodning av influensafall

Koden J09 ska endast användas vid speciella globala pandemiförhållanden som definieras av WHO oberoende av namnet eller beteckningen på influensastammen, se Influenza updates hos WHO. En viss influensastam kan övergå från pandemisituation till en ordinär säsongsvariant. Det är det epidemiologiska läget bestämt av WHO som avgör om J09 ska användas eller inte. Den årliga återkommande influensan kodas J10 eller J11. Just nu föreligger inte något pandemiskt hot enligt WHO (februari 2017).

Ladda ner

Kodningsanvisningar:

Önskemål om ändringar i ICD-10-SE:

Syftet med ICD

Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden.

ICD är i första hand en statistisk klassifikation och inte en nomenklatur, det vill säga en förteckning över riktiga eller rekommenderade beteckningar eller termer. Klassifikationens språk är alltså inte bindande för formuleringen av de diagnoser som anges i patientjournaler eller annan medicinsk dokumentation.

ICD (WHO)

Den internationella klassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, har funnits i cirka hundra år. Sedan 1948 ansvarar Världshälsoorganisationen (WHO) för underhållet av ICD. Den 18 juni 2018 lanserade WHO ICD-11 i form av ett digitalt klassifikationssystem. Socialstyrelsen har påbörjat en utredning om svenskt införande av ICD-11 som beräknas pågå fram till januari 2020. Mer information om arbetet finns här.

Svensk ICD

Den svenska versionen av ICD-10 heter ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning. ICD-10-SE ersatte den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) den 1 januari 2011. Klassifikationen är obligatorisk för rapportering till Socialstyrelsens hälsodataregister.

För att få en enhetlig och gemensam svensk uppdelning av diagnoskoderna i ICD-10-SE ska Socialstyrelsen godkänna alla förslag till ändringar, nya koder och fördjupningskoder. Förslagen ska skickas in enligt särskilda uppdateringsrutiner som finns att ladda ner här ovanför.

Fördjupningskoder

För att ge möjlighet till en mer detaljerad kodning har det skapats nationella fördjupningskoder med ett femte tecken i form av en bokstav. I dagsläget finns cirka 2 800 fördjupningskoder.

Kapitel XX - Yttre orsaker till sjukdom och död

För att underlätta för dem som arbetar med olycksförebyggande projekt har Socialstyrelsen gett ut kapitel XX (kapitel 20) i en separat utgåva. Klassifikationen innehåller såväl en systematisk förteckning som en alfabetisk förteckning. Dessutom har tre översiktliga matriser konstruerats för att användaren lättare ska hitta rätt vid kodning och analys.

Förteckningen avser huvudsakligen orsaker till olyckshändelse. Dock ingår inte transportolyckor med undantag för olyckor med vatten- och luftfarkoster. Självmord och självmordsförsök återfinns under "Självdestruktiv handling", mord och mordförsök under "Övergrepp". Om osäkerhet råder ifall det rör sig om ett olycksfall, självmord eller övergrepp klassificerar man med kodnummer under "Skadehändelse, oklar avsikt". Många av skadeorsakerna återfinns under uppslagsorden "Kontakt med" och "Exponering för".

Alfabetisk förteckning

Det finns en alfabetisk förteckning för att du som användare lättare ska hitta var en specificerad diagnos hör hemma i ICD-10-SE. Senaste versionen, uppdaterad 2005, finns endast i PDF-format och kan laddas ner ovan.

Specialistföreningarnas lathundar

Flera specialistföreningar har tagit fram lathundar baserade på ICD-10-SE. Lathundarna består av ett urval koder om är relevant för respektive specialitet. Syftet är att skapa nationell enhetlighet i klassificering och kodning inom de olika specialiteterna. Socialstyrelsen ansvarar dock inte för att innehållet i lathundarna är aktuellt och korrekt. Du når specialistföreningarnas olika sektioner via Svenska Läkaresällskapets webbplats.