/
/

Åtgärdskoder (KVÅ)

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister.

Ladda ner

Önskemål om ändringar i KVÅ

Om Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En klassifikation av åtgärder anger hur en utförd åtgärd ska grupperas (klassificeras), det vill säga vilken kategori och grupp den ska tillhöra i en hierarkiskt uppbyggd struktur. Klassifikationen anger också vilken kodbeteckning (åtgärdskod) som ska användas inom en viss klassifikation.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. KVÅ utgör en sammanslagning av Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) och Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ) – de så kallade icke-kirurgiska åtgärdskoderna. Det är obligatoriskt att rapportera in KVÅ-koder till Socialstyrelsens hälsodataregister sedan den 1 januari 2007.

KVÅ finns i olika format

Hela KVÅ-databasen finns i Excel-format för att man lätt ska kunna söka i den och filtrera åtgärderna på olika sätt. KVÅ finns också i ANSI-format för den som önskar lägga in klassifikationen i sitt journaldatasystem (i detta format förekommer endast koder och kodtexter, beskrivningstexterna saknas). Därutöver finns exempel på lathundar eller vyer, särskilt anpassade till verksamhetsområde, specialitet eller yrkeskategori.

KVÅ:s struktur

KVÅ har två kodstrukturer, dels åtgärder hämtade från KKÅ (koder med tre bokstäver och två efterföljande siffror) och dels icke-kirurgiska åtgärder med KMÅ-struktur (koder med två bokstäver och tre efterföljande siffror). Det råder dock endast en begränsad hierarki i klassifikationen vilket innebär att det är problematiskt att logiskt sortera databasen. Efter önskemål från professionella grupper har KVÅ-åtgärder med ICF-struktur, 31 grupperade åtgärder, tillförts i kapitel P och Q från och med KVÅ-version 2008.

Olika typer av åtgärder

Åtgärder i hälso- och sjukvården innebär patientinriktade insatser (handlingar) som huvudsakligen utförs i ett utredande, behandlande eller förebyggande syfte. En medicinsk kroppsundersökning, till exempel att lyssna på hjärta eller lungor på en patient, är en utredande åtgärd. Operativa ingrepp, som blindtarmsoperation eller starroperation, är exempel på behandlande åtgärder. Stöd för att sluta röka är en förebyggande åtgärd. Åtgärdskoder finns även för åtgärder som utförs i andra sammanhang än inom hälso- och sjukvården, exempelvis inom socialtjänstens område. Det pågår arbete för att utveckla system för verksamhetsbeskrivning inom detta område.

Andra åtgärdsklassifikationer

Det finns ingen internationell standard för beskrivning av åtgärder i hälso- och sjukvården. På det kirurgiska området finns en gemensam nordisk kirurgisk åtgärdsklassifikation (KKÅ) som, tillsammans med nationella svenska medicinska/icke-kirurgiska åtgärder, ingår i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). Det finns sedan 1991 en åtgärdsklassifikation för radiologi, som dock inte är uppdaterad sedan tillkomsten. Radiologikoderna, förutom de administrativa koderna, ingår dock i KVÅ men med KMÅ:s kodstruktur.