Klassifikation av kontaktorsaker (KKO) 2005

Klassifikation av kontaktorsaker kan tänkas komma till nytta för att studera vad en vårdenhet eller sjukvårdsupplysning möter i form av önskemål från allmänheten och alltså har att ta ställning till och prioritera bland.

Man kan tänka sig att med hjälp av Klassifikation av kontaktsorsaker studera hur den sjukvårdssökande befolkningens uppfattning om sitt vårdbehov stämmer överens med den professionella tolkningen av symtom och diagnos.

Termen kontaktorsak finns definierad i Socialstyrelsens termbank som: "orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger".

På uppdrag av InfoVU-projektet har ett preliminärt förslag till Klassifikation av kontaktorsaker 2005 arbetats fram. Det preliminära förslaget för kommentarer och synpunkter till Klassifikation av kontaktorsaker finns att hämta hem nedan.