Hbtq – homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Du som arbetar inom och vården och omsorgen behöver ha kompetens i hbtq-frågor. Här finns kunskapsunderlag och rapporter inom området samt exempel på hbtq-arbete från verksamheter.

Socialstyrelsen ska främja lika förutsättningar för hbtq-personer att uppnå en god hälsa, social delaktighet och öka jämlikheten inom vården. 

Exempelsamling med hbtq-arbete från verksamheter 

I rapporten ”Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter – Förutsättningar och exempel” finns exempel på hur man arbetar med att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter. Exempelsamlingen ska underlätta och stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting.

Vård och behandling av personer med könsdysfori

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag som handlar om att stödja de professioner som möter personer med könsdysfori.

Strategisk myndighet i nationell strategi

Socialstyrelsen är utpekad som en av fem strategiska myndigheter* i regeringens nationella strategi för lika rättigheter och möjligheter.

* De fem strategiska myndigheterna är Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och Diskrimineringsombudsmannen.

 

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter.