Förekomst av behandling med blodtryckssänkande mediciner

  • Indikatornamn: Förekomst av behandling med blodtryckssänkande mediciner
  • Område: Stroke;Primärvård
  • Datakällor: a) Riks-Stroke b) Patientregistret och Läkemedelsregistret eller Riks-Stroke och Läkemedelsregistret
  • Typ av indikator: Process
  • Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig
  • Status: Indikator med befintlig data

Mått

Andel patienter med stroke med blodtrycksbehandling vid
a) utskrivning från akutsjukvården
b) 1 år efter utskrivning från akutsjukvården

Syfte

Blodtrycksbehandling efter stroke oavsett hypertoni eller inte medför en klar reduktion av risken för att återinsjukna i stroke eller annan kardiovaskulär sjukdom.

Teknisk beskrivning

Täljare:
Antal patienter med stroke med blodtrycksbehandling vid
a) utskrivning från akutsjukvården
b) 12 månader efter stroke

Nämnare:
Samtliga som vårdats för stroke

Form för redovisning
Kön
Ålder
Redovisas på riks-, vårdgivar och sjukhusnivå
Årlig redovisning

Felkällor

Felaktig registrering vid utskrivningen. Osäker uppgift från patienten/dennes närstående. Patienter med förväntad kort återstående livstid (exempelvis mycket gamla individer) har inte studerats i randomiserade studier.

Källa

Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 - Stöd för styrning och ledning
Socialstyrelsen
Publiceringsår 2009
Artikelnr. 2009-11-4
ISBN 978-91-86301-59-0
Se bilaga med indikatorsbeskrivning: Förekomst av behandling med blodtryckssänkande mediciner (3:2)

Nationellt indikatorbibliotek för God vård i primärvården
För öppna jämförelser, uppföljning och utvärdering
Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-22

 

Kontakt