/
/

Sök i indikatorbiblioteket

Här kan du söka efter indikatorer som publicerats i olika rapporter samt se hur de beskrivs, mäts och är utformade. Sök i fritextrutan eller med hjälp av filtreringsalternativen i sidomenyn. Ta bort tidigare sökresultat genom att trycka på knappen rensa.

Indikatorbiblioteket uppdateras inte under 2018 eftersom Socialstyrelsen avser att ta fram och lansera en ny plattform.


Indikatornamn Område, verksamhet Publicering
28-dagarsdödlighet efter stroke Hälso- och sjukvård Utvärderingar
30-dagarsdödlighet efter aortaklaffsimplantation Hälso- och sjukvård Utvärderingar
30-dagarsdödlighet vid kranskärlsoperation Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Adjuvant cytostatikabehandling efter operation vid stadium II och III Hälso- och sjukvård, cancervård Utvärderingar
ADL-förmåga 3 respektive 12 månader efter stroke Hälso- och sjukvård Utvärderingar
ADL-oberoende 3 respektive 12 månader efter stroke Hälso- och sjukvård, Socialtjänst Utvärderingar
Adnexoperation med laparoskopisk teknik Hälso- och sjukvård, kvinnohälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Aktiv monitorering vid lågrisk prostatacancer Hälso- och sjukvård, cancervård Utvärderingar
Aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende Socialtjänst, äldreomsorg och hemsjukvård Öppna jämförelser
Aktuell genomförandeplan Socialtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning Öppna jämförelser
Aktuell genomförandeplan Socialtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning Öppna jämförelser
Aktuell genomförandeplan Socialtjänst, äldreomsorg Öppna jämförelser
Aktuell rutin för att delge information till enskilda om en samordnad individuell plan (SIP) Socialtjänst, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, våld i nära relationer, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, social barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Aktuell rutin för att erbjuda enskilda att ha stödperson på möten Socialtjänst, missbruks- och beroendevård Öppna jämförelser
Aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks Socialtjänst, ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser
Aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende Socialtjänst, våld i nära relationer Öppna jämförelser
Aktuell rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid handläggning och genomförande av insatser inom socialtjänstens verksamhetsområden Socialtjänst, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, våld i nära relationer, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, social- barn och ungdomsvård Öppna jämförelser
Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten Socialtjänst, äldreomsorg Öppna jämförelser
Aktuell rutin för samordning mellan olika verksamhetsområden inom socialtjänsten Socialtjänst, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, social- barn och ungdomsvård Öppna jämförelser
Aktuell rutin inom socialtjänstens verksamhetsområden vid indikation på att en vuxen utsatts för våld (inom respektive verksamhetsområde) Socialtjänst, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, våld i nära relationer, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, social- barn och ungdomsvård Öppna jämförelser
Aktuell rutin vid indikation på att den enskilde är beroende av/ missbrukar läkemedel Socialtjänst, äldreomsorg Öppna jämförelser
Aktuell samlad plan för personalens kompetensutveckling Socialtjänst, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, våld i nära relationer, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, social barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Aktuell skriftlig rutin för att minst årligen pröva möjligheten till arbete eller praktikplats Socialtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning Öppna jämförelser
Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med bostadsföretag/hyresvärdar för de som riskerar att bli eller är utan bostad Socialtjänst, ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser
Aktuell överenskommelse om samverkan mellan socialtjänsten och externa aktörer Socialtjänst, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, våld i nära relationer, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, social barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin vid indikation på att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel Socialtjänst, äldreomsorg Öppna jämförelser
Alla handläggare får kontinuerlig information om nya rättsfall Socialtjänst, ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser
Allergiutredning i samband med diagnos av barn med astma Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Allergiutredningar (pricktest, blodprov för specifikt IgE och phadiatop) inom primärvården respektive specialistvården Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Allmänt hälsotillstånd 3 respektive 12 månader efter stroke Hälso- och sjukvård, Socialtjänst Utvärderingar, Öppna jämförelser
Allvarlig hjärt-kärlhändelse eller död till följd av hjärt-kärlsjukdom efter kärlkirurgiskt ingrepp Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Allvarliga fosterskador Hälso- och sjukvård, diabetesvård Utvärderingar
Amputation ovan fotled Hälso- och sjukvård, diabetesvård Utvärderingar
Anastomosinsufficiens efter operation Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Anastomosinsufficiens efter operation Hälso- och sjukvård, cancervård Utvärderingar
Andel 15-16-åringar (flickor och pojkar) med långvarig samtidig läkemedelsförskrivning av två eller flera psykofarmaka – placerade hela åk 9 Socialtjänst, barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Andel 15-16-åringar (flickor och pojkar) med läkemedelsförskrivning av psyko-farmaka – placerade hela åk 9 Socialtjänst, barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Andel 15-16-åringar (flickor och pojkar) med samtidig läkemedelsförskrivning av två eller flera psykofarmaka – placerade hela åk 9 Socialtjänst, barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Andel 17-åringar (flickor och pojkar) som fullföljt grundskolan – placerade hela årkurs 9 Socialtjänst, barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Andel 20-åringar (kvinnor och män) som har avslutat treårigt gymnasium – placerade hela årkurs 9 Socialtjänst, barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Andel barn med CP som bedömts av fysioterapeut Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Andel barn med god sträckningsförmåga i knäled vid CP Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Andel kinoloner av uthämtade recept på antibiotika för nedre urinvägsinfektion Hälso- och sjukvård, läkemedelsbehandling Öppna jämförelser
Andel patienter där trombolyslarm startats Hälso- och sjukvård, Strokesjukvård Utvärderingar
Andel patienter där VAS/NRS användes för att skatta smärta under sista veckan i livet Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Andel vävnadsprov som bedöms av referenspatolog Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Andelen av landstingen som har regionala vårdprogram för astma och KOL Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Anmälningar enligt Lex Maria inom tandvården Tandvård Utvärderingar
Anställd personal kvällar, nätter och helger vid det skyddade boendet Socialtjänst, stöd till brottsoffer Vägledningar
Anställd personal vardagar under dagtid vid det skyddade boendet Socialtjänst, stöd till brottsoffer Vägledningar
Ansvarig läkare vid vård på onkologisk avdelning Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Antal astma/KOL-sjuksköterskor Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Antal besök per patient som fått specialiserad öppenvård med huvuddiagnos KOL Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Antal besök per patient som haft specialiserad öppenvård med huvuddiagnosen astma Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Antal dagar per slutenvårdstillfälle med huvuddiagnosen astma Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Antal dödsfall där KOL har angetts som huvudorsak Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Antal slutenvårdstillfällen per patient som fått slutenvård med huvuddiagnosen KOL Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Antal slutenvårdstillfällen per patient som haft slutenvård md huvuddiagnosen astma Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Antal specialistläkare Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Antal återfrakturer inom 3 år efter fragilitetsfraktur Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Antibiotika användning och viljan att avstå när så är möjligt Hälso- och sjukvård, övergripande Öppna jämförelser
Antibiotika som förskrivs av tandläkare Hälso- och sjukvård, läkemedelsbehandling Öppna jämförelser
Antibiotika vid borttagande av gallblåsa Hälso- och sjukvård, kirurgisk vård Öppna jämförelser
Antibiotikaanvändning i tandvården Tandvård Utvärderingar
Antibiotikabehandling vid installation av tandimplantat Tandvård Utvärderingar
Antibiotikabehandling vid parodontit Tandvård Utvärderingar
Antibiotikabehandling vid periimplantit Tandvård Utvärderingar
Antidepressiv läkemedelsbehandling vid nedstämdhet efter stroke Hälso- och sjukvård, Strokesjukvård Utvärderingar
Antikoagulantia vid förmaksflimmer efter stroke Hälso- och sjukvård, läkemedelsbehandling Öppna jämförelser
Antikoagulantia vid förmaksflimmer och riskfaktor för stroke Hälso- och sjukvård, läkemedelsbehandling Öppna jämförelser
Antikoagulantia vid förmaksflimmer och riskfaktor för stroke Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Antipsykotiska läkemedel i hemtjänsten Socialtjänst, äldreomsorg och hemsjukvård Öppna jämförelser
Antipsykotiska läkemedel i särskilt boende Socialtjänst, äldreomsorg och hemsjukvård Öppna jämförelser
Använder minst en standardiserad bedömningsmetod Socialtjänst, ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser
Använder minst en standardiserad bedömningsmetod vid utredning av behovet av stöd och hjälp hos våldsutsatta vuxna Socialtjänst, våld i nära relationer Öppna jämförelser
Använder standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka drogrelaterade problem Socialtjänst, ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning Öppna jämförelser
Använder standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion Socialtjänst, ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning Öppna jämförelser
Använder standardiserad bedömningsmetod vid utredning av barn och unga med missbruk och/eller andra sociala problem Socialtjänst, barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Använder standardiserad bedömningsmetod vid utredning av barn och unga med utagerande och/eller normbrytande beteende Socialtjänst, barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Använder standardiserad bedömningsmetod vid utredning av föräldraförmåga och/eller familjeklimat Socialtjänst, barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Använder standardiserade bedömningsmetoden BRA-fam för att hämta information om familjer som vill bli familjehem Socialtjänst, barn- och ungdomsvård Öppna jämförelser
Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna (inom respektive verksamhetsområde) Socialtjänst, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, social- barn och ungdomsvård Öppna jämförelser
Användning av antiinflammatoriska läkemedel hos äldre Hälso- och sjukvård, läkemedelsbehandling Öppna jämförelser
Användning av antipsykotiska läkemedel hos äldre Hälso- och sjukvård, läkemedelsbehandling Öppna jämförelser
Användning av PET-DT inför kurativt syftande behandling Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Användning av resultat från Luftvägsregistret Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Användning av tolk vid det skyddade boendet Socialtjänst, stöd till brottsoffer Vägledningar
Använt brukares synpunkter till överenskommelse med landsting Socialtjänst, missbruks- och beroendevård Öppna jämförelser
Använt brukarstyrd brukarrevision för verksamhetsutveckling Socialtjänst, missbruks- och beroendevård, stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Öppna jämförelser
Använt resultat från systematisk uppföljning av insatser för att ut-veckla verksamheter inom socialtjänsten Socialtjänst, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, våld i nära relationer, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, social- barn och ungdomsvård Öppna jämförelser
Använt resultat från systematisk uppföljning av insatser uppdelat på kön för att utveckla verksamheter inom socialtjänsten Socialtjänst, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, våld i nära relationer, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, social- barn och ungdomsvård Öppna jämförelser
Aortaklaffsingrepp Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Approximalt kariesfria 19-åringar Tandvård Utvärderingar
ARB som blodtryckssänkande behandling efter stroke Hälso- och sjukvård, Strokesjukvård Utvärderingar
Arbetstid som Astma/KOL-sjuksköterskor lägger på uppgifter som rör astma och KOL Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Artroskopisk kirurgi vid artros i knä Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Artroskopisk kirurgi vid artros i knä Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Artrosskola före höftprotesoperation Hälso- och sjukvård, övergripande Öppna jämförelser
Artrosskola före höftprotesoperation Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Artrosskola före höftprotesoperation Hälso- och sjukvård Utvärderingar
Avhjälpande underhåll inom sju kalenderdagar Hälso- och sjukvård, Socialtjänst Öppna jämförelser
Avlidna inom 30 respektive 90 dagar efter operation Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser
Avlidna inom 30 respektive 90 dagar efter operation Hälso-