/
/

Vill du göra en insats för ett ensamkommande barn?

Det senaste året har det kommit många barn till Sverige utan sina anhöriga eller någon vuxen som tar ett föräldraansvar. Barnen har behov av stöd och hjälp av människor, allt ifrån någon att prata med till att få en ny familj i Sverige.

Privatpersoner som vill göra en frivillig insats är en viktig resurs för att kommunen ska kunna hjälpa barn, både när det gäller ensamkommande och andra barn i Sverige.

Den här filmen berättar om ensamkommande barns rätt till hjälp i Sverige.

 

 

Vänd dig till kommunen

Kontakta din kommun för att få veta hur behovet ser ut där du bor och anmäla intresse.

Det kan vara bra att ha läst på om uppdragen och vilka krav som gäller innan du kontaktar kommunen.

Hitta kontaktuppgifter till din kommun

God man – spindeln i nätet för barnets myndighetskontakter

Alla barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller någon annan som har tagit över föräldraansvaret har rätt till en god man. 

Det här ingår i uppdraget

Den gode mannens uppgift är att företräda barnet och försäkra sig om att barnet har en trygg tillvaro. Mycket handlar om att vara "spindeln i nätet" för barnets myndighetskontakter. Som god man har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet; personliga, rättsliga och ekonomiska. Man ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad, att försörja barnet och man har inget skadeståndsansvar om barnet förstör eller skadar saker.

I praktiken innebär god man-uppdraget att du behöver ha regelbunden kontakt med barnet, det hem där barnet bor, skolan, socialtjänsten och Migrationsverket. Exakt vilka kontakter det rör sig om och omfattningen på arbetet beror på barnets behov.

Om barnet får permanent uppehållstillstånd i Sverige upphör normalt den gode mannens uppdrag, och barnet får istället en särskilt förordnad vårdnadshavare (läs om det uppdraget längre ner på sidan).

Krav på dig som vill bli god man

Lagen säger att den som utses ska vara ”rättrådig, erfaren och lämplig”. Men det är Överförmyndarnämnden som avgör om du passar för uppdraget. För att göra det väger de in saker som din ekonomiska situation, din förståelse för barns behov och din kunskap om det svenska samhället. De kan också behöva utdrag ur register, exempelvis hos Polisens misstanke- och belastningsregister, det register som finns hos kommunens socialtjänst och register från Kronofogdemyndigheten.

Är du intresserad av att bli god man?

Webbutbildningen nedan ger en bra bild av uppdraget. 

Gå webbutbildning om god man

Familjehem (tidigare fosterhem) – att vara barnets familj

Barn som placeras i familjehem har olika behov beroende på situation och bakgrund. De kan behöva vara placerade olika länge, allt från en kortare tid till flera år.

Ett vanligt skäl till att barn placeras i familjehem är att barnet far illa för att föräldrarna har problem. För tonåringar kan det också handla om problem med skolgången, utåtagerande beteende, svåra relationer med föräldrar eller kriminalitet.

Den senaste tiden har det kommit ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar till Sverige, de flesta är pojkar i tonåren. De saknar inte bara vårdnadshavare i Sverige, utan även ett socialt nätverk. Många behöver ett familjehem.

Det här ingår i uppdraget

Att vara familjehem innebär – som det låter – att vara barnets familj. I praktiken betyder det att hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker. Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter. Som familjehemsförälder är man däremot inte vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden.

Krav på familjehem

Nya familjehem ska utredas av socialnämnden. I utredningen bedömer de din eller er livssituation, inställning till uppdraget och omsorgsförmåga. De kan behöva information från olika register, som polisens belastningsregister, det register som finns hos kommunens socialtjänst, register från Kronofogdemyndigheten samt Försäkringskassan. Socialnämnden är skyldig att erbjuda familjehem den utbildning som behövs.

Jourhem, släktinghem och nätverkshem

Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Barnet bor i jourhemmet en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem. Släkting- och nätverkshem kallas familjer i barnets nätverk som kan vara aktuella för uppdrag som familjehem. I första hand ska socialtjänsten ta reda på om barnet kan bo hos en släkting eller någon i nätverket, men det är inte alltid möjligt att hitta ett sådant hem.

För alla tre formerna gäller samma krav som för familjehem.

Är ni intresserade av att bli familjehem?

Ett hem att växa i – familjehemmets bok används i många kommuners grundutbildning och ger en bra inblick i uppdraget. 

Ett hem att växa i – familjehemmets bok

Kontaktperson och kontaktfamilj – en del av barnets nätverk

Barn behöver en kontaktperson eller kontaktfamilj av olika skäl. Men det handlar ofta om att barnet behöver någon som stärker självkänslan och samtidigt vidgar det sociala nätverket.

Det här ingår i uppdragen

Som kontaktperson träffar du barnet eller ungdomen regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Det kan till exempel handla om att träffas för att ta en fika ihop, träna eller gå på bio. För ensamkommande barn kan en kontaktperson bli en hjälp in i det svenska samhället och ett stöd i att hitta nya sociala sammanhang och bidra till en meningsfull fritid.

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn eller ungdom i sitt hem någon eller några dagar varje månad. Familjen blir ett extra stöd och en viktig del i barnets nätverk.

Krav på kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Lagen ställer inga specifika krav på den som vill vara kontaktperson eller kontaktfamilj. Det är kommunen som gör en bedömning av om du eller din familj är lämplig utifrån barnets behov.

Särskilt förordnad vårdnadshavare – en ny vårdnadshavare

Om ett ensamkommande barn får permanent uppehållstillstånd i Sverige är huvudregeln att barnet ska få en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Även andra barn i Sverige kan ha behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare, till exempel om vårdnadshavarna brister allvarligt i omsorgen eller avlider.

Det här ingår i uppdraget

Som särskilt förordnad vårdnadshavare bestämmer man i frågor som rör barnet, till exempel vilken skola barnet ska gå i, hälso-och sjukvård samt fritidsaktiviteter. Man ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran tillgodoses. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga. Det ingår också att ansvara för barnets ekonomi, i vilket det ingår att ansöka om barnbidrag och studiebidrag.

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har ingen underhållsskyldighet gentemot barnet.

Mer information finns på Krisinformation.se: För dig som vill hjälpa