Rättelse eller korrigering av journaluppgifter

Socialstyrelsen har inte befogenhet att besluta om att rättelser eller tillägg ska göras i en patientjournal. Du som patient får därför vända dig direkt till berörd klinik/vårdcentral med din begäran om rättelse.

Oriktiga eller missvisande journaluppgifter ska i första hand rättas. Att utplåna eller göra uppgifter oläsliga i en journalhandling kräver beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

Du som patient har rätt att få det antecknat i din journal att du anser att något är oriktigt eller missvisande. Vid rättelse av en felaktighet i en patientjournal ska det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den.

Ansvar för sakinnehållet

Det är den som ansvarar för patientjournalen som ansvarar för sakinnehållet. Det är alltså den läkare, sjuksköterska e.d. som har gjort en anteckning som ansvarar för att det som står i anteckningen är korrekt. Det är också denna person som avgör hur anteckningen ska lyda.

Journalförstöring

Du har också möjlighet att ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg om att förstöra hela eller delar av din patientjournal. Läs mer på IVO:s webbplats

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Patientsäkerhet