/
/

Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner

Ekonomiskt bistånd (som tidigare kallades socialbidrag) söker du hos socialtjänsten i din kommun. Socialstyrelsen är en statlig myndighet och handlägger inte ärenden om ekonomiskt bistånd.

På de här sidorna kan du bland annat läsa om vilka regler som gäller och göra en provberäkning, men om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd måste du alltid kontakta din kommun.

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan få från din kommun om du har ekonomiska problem. Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.

Kronofogden informerar om existensminimum

Vi har ingen information om det som många kallar för existensminimum. Det heter numera förbehållsbelopp. Det kan du läsa mer om på Kronofogdens webbplats via länken i högermenyn.

Får din familj försörjningsstöd? Då kan du söka fritidspeng för barn

Familjer med barn i årskurs 4–9 som haft försörjningsstöd under en längre tid kan få ersättning för kostnader för barnens fritidsaktiviteter. Fritidspengen är högst 3 000 kronor per barn och år och fritidsaktiviteten ska vara regelbunden och ledarledd. Vänd dig till socialtjänsten i din kommun för att få mer information.

Gör en provberäkning

På sidan Provberäkning kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Regler om ekonomiskt bistånd i socialtjänstlagen

I socialtjänstlagen står vad som ingår i försörjningsstödet och att det ska finnas en riksnorm för en del av kostnaderna. Riksnormen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. Det övriga försörjningsstödet täcker skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen kan du också få bistånd till annat du behöver.

Ansök om ekonomiskt bistånd hos din kommun

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Du ska även kontakta dem om du vill ha mer information om ekonomiskt bistånd eller om hur de ser på just din situation.

Du har alltid rätt att göra en ansökan om bistånd och få den prövad. Om du får helt eller delvis avslag på det du ansöker om ska du få ett skriftligt beslut med en motivering. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

När du kommer till socialtjänsten

Socialtjänsten bedömer och beslutar vem som ska få bistånd och hur mycket det ska vara. De ska då titta på omständigheterna i varje enskilt fall. En grundförutsättning är att man inte kan klara av situationen på egen hand trots att man har försökt. Är man till exempel arbetslös krävs det att man aktivt söker arbete eller deltar i verksamhet som kommunen eller Arbetsförmedlingen har för arbetssökande. Om man behöver andra insatser för att kunna övergå till egen försörjning kan man ta upp det med socialtjänsten.