/
/

Vägledning för kommunernas arbete med att motverka hemlöshet

Här hittar du som arbetar i socialtjänsten vägledning i hemlöshetsarbetet. Sök den fråga du är intresserad av i sidomenyn eller välj ett ämne här nedan.

Texterna bygger på material som Socialstyrelsen har publicerat om hemlöshet. Referenser, utöver hänvisning till publikationer, anges inte.


Avsnitt Ämne
1. Introduktion till hemlöshet

Bostaden är mer än en plats där vi har våra personliga saker, där vi kan stänga dörren om oss och bestämma vem som får komma in.

Att ha ett hem är grundläggande för möjligheten att forma vår tillvaro och planera för framtiden. Det handlar om att kunna ha ett arbete, sköta sin hälsa och att ha ett stabilt socialt nätverk.

Läs mer om Introduktion till hemlöshet
2. Åtgärdskedjan

Arbetet mot hemlöshet kan ses som en kedja av insatser där alla länkar är lika viktiga. Man behöver definiera vilka som ska räknas som hemlösa, man behöver kartlägga hemlösheten, formulera handlingsplaner, arbeta förebyggande, skapa boendelösningar som bygger på kunskap om vad som fungerar samt följa upp och utvärdera insatserna.

Läs mer om Åtgärdskedjan
3. Kartläggning

Regelbundna kartläggningar behövs för att få kunskap om hur många personer som är eller riskerar att bli hemlösa, men också för att ta reda på om det är rätt insatser som görs för att motverka hemlösheten.

Läs mer om Kartläggning
3.1. Kunskapskällor

Här hittar du en sammanställning av kunskapskällor (statistik, register, rapporer med mera) som är användbara i arbetet mot hemlöshet.

Läs mer om Kunskapskällor
4. Kommunala handlingsplaner

En viktig förutsättning för att kommunen ska kunna arbeta effektivt mot hemlöshet är att tydliga och mätbara mål har satts upp. Detta kan göras i olika typer av dokument.

Läs mer om Kommunala handlingsplaner
5. Förebyggande arbete

Det finns ett starkt samband mellan vräkningar och hemlöshet. Personer som har blivit vräkta har mycket svårt att på nytt få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Att förebygga vräkningar är därför en mycket viktig del i det samlade arbetet mot hemlöshet.

Läs mer om Förebyggande arbete
5.1. Vräkningsförebyggande arbete

Socialtjänsten har, med hjälp av olika insatser, stora möjligheter att förhindra att en person vräks från sin bostad. 

Läs mer om Vräkningsförebyggande arbete
5.2. Barnperspektiv

Hemlöshet drabbar också barn. Därför är det nödvändigt att socialtjänsten i sitt arbete med hemlösa familjer har ett tydligt barnperspektiv. Utgångspunkten är att ett barn alltid behöver ett hem.

Läs mer om Barnperspektiv
5.3. Samverkan

Socialtjänsten behöver ha rutiner för samverkan med andra kommunala förvaltningar, hälso- och sjukvården, Kronofogden, bostadsföretag, frivilligorganisationer med flera.

Läs mer om Samverkan
6. Boendelösningar

Sveriges kommuner har utvecklat olika lösningar för personer som behöver samhällets stöd för att kunna få tillgång till ett boende. I detta arbete ställs kommunerna inför en mängd frågor att reflektera över. Man kan också säga att kommunerna har möjlighet att göra ett antal vägval.

Läs mer om Boendelösningar
6.1. Att analysera boendelösningar

För att kunna göra sitt ”vägval” är det väsentligt att analyser de boendelösningar man använder – eller planerar att skapa.

Läs mer om Att analysera boendelösningar
6.2. Individuellt stöd efter behov

Det finns hemlösa personer som enbart behöver en bostad. Men det finns en stor grupp som behöver mer än så. Specialiserat och aktivt stöd är grundläggande för att de ska kunna behålla sin bostad.

Läs mer om Individuellt stöd efter behov
7. Lokal uppföljning

Det är viktigt att försöka ta reda på vilken effekt olika insatser har för brukarna. För att kunna göra detta är det väsentligt att så utförligt som möjligt beskriva vad det är som görs.

Läs mer om Lokal uppföljning

Sök och avgränsa