/
/
/

Hemlöshet bland flyktingar och asylsökanden

Socialstyrelsens nationella kartläggning av hemlösheten under såväl 2005 som 2011 visade att personer med utländsk bakgrund var överrepresenterade bland hemlösa personer.

Flyktingars hemlöshet är ett tämligen outforskat område. Hemlöshet bland flyktingar innebär oftast att personerna bor inneboende hos släktingar, vänner eller hyr i andra hand, och i det sammanhanget har kontakt med socialtjänsten. De befinner sig då i situation 4 enligt Socialstyrelsens definition av hemlöshet.

Vanligare med eget boende

Många asylsökande väljer redan vid ankomsten till Sverige att bo inneboende eller i andra hand, snarare än i Migrationsverkets anläggningsboende. Det egna boendet (EBO) ligger ofta nära stora arbetsmarknader, vilket anläggningsboenden ofta inte gör. De flyktingar som valt EBO-boende under asyltiden tycks hävda sig bättre på arbets- och bostadsmarknaden än de som valt anläggningsboende.

Kommunens agerande viktigt

Hur snabbt flyktingar lyckas etablera sig på bostadsmarknaden hänger nära samman med kommunens agerande. Det handlar om ifall kommunen ger hyresgarantier, om en dialog förs med fastighetsägare, vilka principer allmännyttan och andra fastighetsägare har för uthyrning och ifall man erbjuder hyreskontrakt även till dem som saknar löneinkomster.

Mer om kartläggning i Boverkets rapporter