/
/

Den nationella strategin mot hemlöshet

År 2007 antog regeringen en nationell strategi mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Fyra mål sattes upp för åren 2007-2009. I Socialstyrelsens slutrapport för de tre åren betonas att man måste se hemlöshetsfrågan i ett bredare perspektiv för att arbetet ska bli framgångrikt.

Alla ska vara garanterade tak över huvudet

Mål 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån individuella behov.

Antalet som inför utskrivning från saknar bostad ska minska

Mål 2: Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård eller boende (HVB) och inte har ordnad bostad inför utskrivning ska minska.

Personer i socialtjänstens boendeformer ska få tillgång till bostadsmarknaden

Mål 3: Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer.

Färre ska vräkas

Mål 4: Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas.

Myndigheternas arbete med den nationella strategin

Socialstyrelsen har tillsammans med Boverket, Kriminalvården, Kronofogden och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetat för att genomföra strategin. 

Lokala hemlöshetssatsningar har fått 40 miljoner kronor

Regeringen har velat stimulera lokalt utvecklingsarbete genom ökad kunskap och ekonomiskt stöd till att utveckla arbetssätt och arbetsorganisation. Som ett led i detta tilldelades 23 lokala hemlöshetssatsningar sammanlagt drygt 40 miljoner kronor under åren 2007 – 2009. Satsningarna utvärderas av Lunds universitet.

Uppdrag till Socialstyrelsen och andra myndigheter

  • Socialstyrelsen och Kronofogden har gemensamt presenterat en vägledning till kommuner och andra berörda aktörer för att stödja vräkningsförebyggande arbete.
  • Socialstyrelsen och Boverket har samverkat kring kartläggning av den sekundära bostadsmarknaden.
  • Socialstyrelsen och Boverket har samverkat kring en kunskapsöversikt om effekten av olika boendelösningar för hemlösa personer.
  • Socialstyrelsen har skrivit en vägledning om boendelösningar.
  • Socialstyrelsen har tagit fram en kunskaps- och informationsstrategi för hur hemlöshetens omfattning och karaktär ska kunna följas kontinuerligt.
  • Socialstyrelsen har publicerat en slutrapport om hur arbetet med hemlöshetsstrategin har genomförts.

Positiv utveckling, men ny strategi behövs för lokal förankring 

I Socialstyrelsens slutrapport betonas att man måste se hemlöshetsfrågan i ett brett perspektiv för att kunna arbeta framgångsrikt. Hemlösheten är både en socialpolitisk och en bostadspolitisk fråga som kräver insatser av många olika aktörer. De gångna årens arbete med strategin har gett ny kunskap. En utmaning är nu att förankra den lokalt. För att kunna samla arbetet med frågorna behövs även fortsättningsvis en hemlöshetsstrategi. Även om det skett en positiv utveckling inom alla de fyra målen så kan de inte sägas vara uppfyllda.

Ett fortsatt internationellt samarbete är också betydelsefullt, inte minst för att dra nytta av ny forskning och andra lärdomar när det gäller verksamma metoder och utvecklingstendenser i andra länder.