/
/

Kommunens ansvar för stöd till hemlösa personer

Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för var och en får det stöd och den hjälp han eller hon kan behöva. Kommunen har med andra ord ett stort ansvar att motverka hemlöshet.

Socialnämnden ska verka för goda livsvillkor vad gäller till exempel arbete, utbildning och bostad. Socialnämnden har också ansvar för omsorg, service, upplysningar, råd, stöd och vård och ekonomisk hjälp till de personer i kommunen som behöver det.

För att kommunens invånare ska kunna få det stöd och den hjälp de behöver är det nödvändigt för kommunen att ta reda på vilka hjälpbehov som finns genom uppsökande verksamhet. Informera om vilken service kommunen har att erbjuda samt vid behov förmedla kontakter med andra myndigheter.

Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet. När socialtjänsten gör insatser ska man särskilt beakta barnets bästa.