/
/

Internationellt arbete för att motverka hemlöshet

De Europeiska länderna samarbetar för att lära av varandra när det gäller hemlöshetens orsaker och utveckling men även om metoder för att motverka hemlöshet. Tidigare har arbetet inriktats på att komma tillrätta med de akuta problemen, men allt oftare betonas att levnadsförhållanden för utsatta grupper som långsiktigt behöver förändras.

Flera länder i Europa har antagit hemlöshetsstrategier med uttalade mål, till exempel Norge, Finland, Danmark, Irland, Portugal. Stor vikt läggs vid förebyggande arbete, till exempel att förhindra vräkningar genom olika former av stöd till hyresgästerna.

Mycket viktiga är också insatserna till den allra mest utsatta gruppen hemlösa personer, det vill säga de som sover ute, bor på härbärgen eller i andra akutboenden. I strategierna uppmärksamma också personer som ska skrivas ut från kriminalvårdsanstalt eller institution och riskerar att hamna i fängelse.

En förändring kan märkas när det gäller synen på de olika stödinsatserna. I stället för att knytas till bostaden utgår insatserna oftare från den enskilda individen. Man talar om stöd i boendet i stället för stödboende och man går över till att separera boendet från eventuell behandling.

Det finns ett antal olika arenor för internationellt samarbete mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. De samlar forskare, praktiker, beslutsfattare, myndighetspersoner, brukar- och frivilligorganisationer.

Peer reviews är en metod att kollegialt granska varandras arbete mot hemlöshet. Det land som vill ha en peer review genomförd anmäler detta till EU-kommissionen, som fattar beslut. Sedan kan ett antal länder bjudas in för att gå igenom olika aspekter på arbetet mot hemlöshet. Sverige har deltagit i peer reviews i Österrike och Finland.

  • Feantsa är en europeisk sammanslutning av organisationer på hemlöshetsområdet.
  • Sverige samarbetar med de övriga nordiska länderna, både på myndighetsnivå och i ett forskarnätverk.
  • EUROCITIES – inclusive cities for Europe är ett samarbete mellan ett antal europeiska storstäder. 

Mphasis

Sverige har medverkat i Mphasis-projektet (Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems) tillsammans med ett 20-tal EU-länder. Syftet har varit att genom datainsamling förbättra möjligheterna att följa hemlösheten över tid i Europa och att kunna jämföra situationen i olika länder. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att samma definition av hemlöshet används i de olika länderna.