Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Egenkontroll

Egenkontrollen som regleras i miljöbalken är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön.

Den verksamhetsutövare som har en god egenkontroll får lättare att hantera den omvända bevisbördan som innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att kunna visa för tillsynsmyndigheten att miljöbalkens krav efterlevs.

Att vidta åtgärder enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler följer inte av bestämmelserna om egenkontroll, men egenkontrollen är ett sätt att identifiera behoven av åtgärder.

Stöd för egenkontroll

Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Som utgångspunkt kan följande lista användas:

  • Vilka rutiner finns?
  • Är rutinerna kända?
  • Tillämpas rutinerna?
  • Vad är resultatet av rutinerna?

Kraven på egenkontroll, och den dokumentation som behövs, ska anpassas till varje enskild verksamhet så att kraven är relevanta och rimliga, men ändå omfattar det som behövs för att miljöbalken ska efterlevas.

Verksamheter som omfattas

Den som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder är ansvarig för egenkontrollen. Kravet på egenkontroll gäller så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken, det vill säga redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön. Endast de verksamheter eller åtgärder som är försumbara med hänsyn till miljöbalkens mål, en hållbar utveckling, är undantagna från krav på egenkontroll.

Bestämmelser om egenkontroll

Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 § miljöbalken) är tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll.

Den som yrkesmässigt bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska även följa förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Tillsynsmyndighetens ansvar

I hälsoskyddsfrågor är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd normalt ansvariga för tillsynen. Den som utför tillsynen har i uppgift att granska och bedöma verksamhetsutövarens egenkontroll. Den ska kontrollera att verksamhetsutövaren följer gällande bestämmelser men också ge råd och stöd.