Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tas ut av tillsynsmyndigheten om en verksamhetsutövare gör vissa överträdelser av miljöbalken eller mot regler meddelade med stöd av den.

Vilka överträdelser som ska ge miljösanktionsavgift framgår av förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Överträdelser kan vara att verksamhetsutövaren:

  • åsidosätter vissa föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken
  • startar en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig utan att först ha fått tillstånd eller gjort anmälan
  • inte följer tillstånd eller villkor som meddelats med stöd av miljöbalken.

Miljösanktionsavgiften ska genom beslut av en tillsynsmyndighet tas ut så fort en överträdelse mot någon avgiftsbelagd bestämmelse har gjorts.

Det krävs inte att överträdelsen har gjorts med uppsåt eller av oaktsamhet. Det krävs inte heller att miljön har tagit skada eller överträdelsen medfört olägenhet för människors hälsa. Inte heller spelar det någon roll om verksamhetsutövaren haft någon ekonomisk fördel av att bryta mot bestämmelsen.

Avgiften tillfaller staten. Avgiften ska betalas inom 30 dagar från det att beslutet har fattats och ska betalas även om beslutet överklagas. Bifalls överklagandet betalas avgiften tillbaka med ränta.

Om en verksamhetsutövare inte upphör med överträdelsen efter det att miljösanktionsavgift har beslutats, ska ny avgift tas ut med dubbelt belopp. Om en verksamhetsutövare upprepar överträdelsen inom två år från det tidigare beslutet om miljösanktionsavgift, ska det dubbla beloppet också tas ut. Avgiften för att inte ha anmält en yrkesmässig hygienisk verksamhet är 3 000 kr.