Förlängd frystid för befruktade ägg

Här hittar du information om hur du kan ansöka om förlängd frystid för befruktade ägg.

Enligt 5 kap. 4 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. får ett befruktat ägg eller ett ägg som har varit föremål för somatisk cellkärnöverföring förvaras i fryst tillstånd i högst fem år eller under den längre tid som Socialstyrelsen bestämt enligt 6 §.

Enligt 5 kap. 6 § samma lag får Socialstyrelsen om det finns synnerliga skäl för särskilda fall medge att tiden enligt 4 § för förvaring i fryst tillstånd förlängs. Lämnas medgivande, ska Socialstyrelsen bestämma den ytterligare tid under vilken förvaring får ske.

Så här ansöker du om förlängd frystid för befruktade ägg

Ansökan ska vara skriftlig.

Av ansökan ska framgå den sökandes och den medsökandes namn, personnummer och adress. I ansökan berättar ni varför ni vill ha förlängd frystid, varför ni inte har utnyttjat de befruktade äggen och när ni planerar att använda dessa. Ansökan dateras och undertecknas av er båda.

Till ansökan bifogar ni ett aktuellt intyg från kliniken där de befruktade äggen förvaras. Av intyget ska framgå hur många befruktade ägg som finns nedfrysta, när dessa frystes ned och när frystiden går ut.

Ansökan kan göras på Socialstyrelsens särskilda blankett.

Ansökan skickas till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.