/
/

Frågor och svar om statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen

  • Ämne: Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Här hittar du vanliga frågor och svar om stimulansmedlen för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Vi kompletterar med fler frågor och svar löpande.

Innehåll


Hur får vi tag på rekvisitionsblanketten?

Socialstyrelsen har under vecka 3 2018 mejlat ut rekvisitionsblanketter till 2017 års kontaktpersoner och registrator i varje kommun.

Om ni saknar rekvisitionsblanketten, kontakta statsbidragsenheten via Socialstyrelsens växel 075-247 30 00. 

Vilket belopp gäller för min kommun 2018?

Beloppen per kommun framgår av dokumentet Fördelningsnyckel 2018.

Varför ska vi lämna faktureringsuppgifter på rekvisitionsblanketten?

Av ska-kraven framgår att kommunerna ska betala tillbaka stimulansmedel som inte har förbrukats inom given tid eller som inte använts enligt villkoren. Efter redovisningsfristen för 2018 års medel kommer Socialstyrelsen att bedöma redovisningarnas innehåll och vid behov begära kompletteringar. Om det skulle bli aktuellt med återbetalning avser Socialstyrelsen att fakturera beloppet före maj 2019. För att undvika en separat insamling av faktureringsuppgifterna efterfrågar vi dem redan i rekvisitionsblanketten.

Vad menas med ”Faktura-id/ref” på rekvisitionsblanketten?

Fältet avser en referens hos mottagaren, dvs. hur Socialstyrelsen ska märka fakturan om det skulle bli aktuellt med återbetalning av medel. Kommunens ekonomifunktion kan ha vissa sifferkoder eller dylikt för att återbetalningen ska kunna identifieras.

Vad innebär behörig företrädare?

Rekvisitionen och återrapporteringen av stimulansmedlen ska undertecknas av behörig företrädare för kommunen. Behörig företrädare kan till exempel vara nämndens ordförande eller en förvaltningschef med delegation. Kommunen avgör själv om frågan om att rekvirera ska avgöras av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med beslutad delegationsordning.

Hur ska enskilda utförare få del av medlen?

Kommunens ansvar för äldres vård och omsorg gäller oavsett vem som är utförare och vilka ersättningsmodeller som tillämpas. Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av stimulansmedlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

Kommunerna föreslås vid behov träffa överenskommelser med enskilda utförare om hanteringen och redovisningen av stimulansmedlen.

Vilka yrkesgrupper får stimulansmedlen användas till?

Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre.

Berörda personalkategorier är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå. Om medlen används till andra personalkategorier ska det motiveras i samband med redovisningen av stimulansmedlen.

Socialstyrelsen har återkrävt medel från kommuner som använt en del av medlen för personalkategorier utöver de rekommenderade i syfte att avlasta eller effektivisera arbetet för de rekommenderade personalkategorierna. Berörda kommuner har enligt Socialstyrelsens bedömning inte lyckats visa hur dessa andra personalkategorier uppfyller ovanstående villkor.

Får vi använda medlen för enhetschefer?

I regeringsbeslutet 2015-06-25 står att stimulansmedlen får användas för ”arbetsledare på verksamhetsnivå”. Att anställa enhetschefer kan rymmas inom villkoren om enhetscheferna uppfyller ska-kraven om att stimulansmedlen endast får användas för personal som utför stöd och omvårdnad och tillhör en personalkategori som arbetar nära de äldre.

Får vi använda medlen för biståndshandläggare?

Utifrån skrivningarna i regeringsbeslutet 2015-06-25 uppfattar vi att biståndshandläggare inte uppfyller kriteriet om att utföra stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen. Detta tillhör ska-kraven i anvisningarna.

Får vi använda stimulansmedlen för LSS-personal?

Stimulansmedlen avser den av kommunerna finansierade vården och om-sorgen om äldre. Vid behov kan personal inom LSS-området omfattas, förutsatt att de huvudsakligen arbetar med personer 65 år och äldre och i övrigt uppfyller de villkor som är uppställda för stimulansmedlen.

Får vi använda medlen för administrationskostnader?

Nej, det framgår av regeringsbeslutet 2015-06-25 att stimulansmedlen bara får användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre, och att personalkostnaderna bara får avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre.

Socialstyrelsen har återkrävt medel från kommuner som använt en del av medlen för personalkategorier utöver de rekommenderade i syfte att avlasta eller effektivisera arbetet för de rekommenderade personalkategorierna. Berörda kommuner har enligt Socialstyrelsens bedömning inte lyckats visa hur dessa andra personalkategorier uppfyller ovanstående villkor.

Får vi använda stimulansmedlen för utbildningsinsatser?

Nej, såsom regeringsbeslutet 2015-06-25 är skrivet uppfattar vi att stimulansmedlen inte är avsedda att täcka arbetsgivarens kostnader för introduktion, handledning eller planering för utbildning av nyanställda som saknar adekvat utbildning. Vi uppfattar inte heller att medlen är avsedda för utbildningskostnader.

Får vi använda stimulansmedlen för vikarier?

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Stimulansmedlen får användas för vikariekostnader om det innebär att frånvarande personal som med ordinarie budget inte hade kunnat ersättas med vikarier, faktiskt kan ersättas pga. det tillskott som stimulansmedlen utgör.

Får vi använda statsbidraget för befintlig personal?

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En ökning kan till exempel ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i befintliga deltidstjänster.

Om en befintlig anställning var planerad att upphöra men på grund av stimulansmedlen kan förnyas kan det räknas som en ökning. Om en timanställd som tidigare bara tjänstgjorde vid behov i stället kan anställas på viss tid eller tills vidare – på grund av stimulansmedlen – kan det också räknas som en ökning.

Anställningar som gjordes före satsningens start den 1 juli 2015, och där anställningsavtalen inte förändras motsvarande exemplen ovan, ska inte finansieras med stimulansmedlen.

Hur långtgående är kravet på att informera enskilda utförare?

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel. Kommunerna har ett ansvar att se till att alla äldre som behöver hjälp får sina behov tillgodosedda, oavsett vem som utför vården och omsorgen. Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av stimulansmedlen för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Villkoret att informera enskilda utförare om möjligheten att ta del av stimulansmedlen skiljer sig dock från övriga skakrav om medelsanvändningen, och blir i praktiken inte tillämpligt för alla kommuner som tagit del av stimulansmedlen.

Det kan exempelvis finnas kommuner som bedriver all äldreomsorg i kommunal regi eller väljer att avgränsa satsningen till en viss del av äldreomsorgen där det saknas enskilda utförare. Avvikelser från villkoret att informera enskilda utförare kan i vissa fall accepteras och därmed inte föranleda återbetalningsskyldighet.

Måste vi anställa ytterligare nya personer 2018?

Nej, anställningar som gjordes med 2015, 2016 och 2017 års stimulansmedel får ni fortsätta att finansiera med de medel som aviserats för satsningen 2018.

Vilka krav ställs på redovisningen?

Varje kommun som rekvirerade stimulansmedlen 2017 har per mejl fått en unik länk till ett webbformulär för redovisningen. Stimulansmedlen för 2017 ska redovisas senast den 5 februari 2018. Här kan du se en förhandsvisning av redovisningsfrågorna: Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017.

Redovisningen av 2018 års medel kommer i huvudsak att innehålla samma slags frågor som för 2017. Socialstyrelsen avser att senast i december tillhandahålla ett frågeformulär för detta. Redovisningen ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 4 februari 2019.

Vad händer efter 2018?

Regeringens satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen är tillfällig och pågår under åren 2015–2018.